Czech Society of Biomechanics is an affiliate organization of ISB. Our official articles of society are basically the regulations of ISB translated to czech and adapted for czech situation.

 

Here we quote the original document written in Czech:

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BIOMECHANIKU

které byly schváleny na shromáždění členů dne
v Praze

I. Základní ustanovení

Článek I

(1) Česká Společnost pro biomechaniku (dále jen Společnost) je nezávislá, dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky z mnoha oblastí na základě široce koncipovaného vědního oboru biomechaniky.

(2) Smyslem existence Společnosti je všestranný rozvoj biomechaniky jako samostatné interdisciplinární vědní disciplíny.

Článek 2

(1) Společnost působí na celém území České republiky.

(2) Sídlem Společnosti je Praha.

II. Úkoly Společnosti

Článek 3

(1) Společnost napomáhá rozvoji jednotlivých oboru vědy se vztahem k biomechanice, k jejich vzájemnému propojení a koordinaci. Za tím účelem pořádá přednášky, diskuze, semináře, konference a pod.

(2) Společnost hájí suverenitu biomechaniky jako vědní disciplíny a přispívá k upevnění její společenské prestiže. Prosazuje biomechaniku jako obor vysokoškolského studia.

(3) Za účelem intenzivní a názorů, jakož i vnější prezentace vyvíjí Společnost publikační činnost, vydáváním neperiodických publikací a spoluprací se specializovanými periodiky.

(4) Společnost spolupracuje se zahraničními organizacemi obdobného zaměření. Organizačně vstupuje do mezinárodních vědeckých struktur a aktivně spolupracuje zejména při akcích ESB (Evropská společnost biomechaniky) a ISB (Mezinárodní společnost biomechaniky).

III. Prostředky Společnosti

Článek 4

(1) Prostředky Společnosti sestávají:
a) z členských příspěvků
b) z darů, dotací a jiných zdrojů příjmů.

IV. Členství ve Společnosti

Článek 5

(1) Řádným členem Společnosti se může stát každý, kdo má, vážný zájem o vědecké bádání v oblasti biomechaniky.

(2) Kolektivním členem Společnosti se mohou stát organizace, jejichž činnost je spojena s vědním oborem biomechaniky, projeví-li zájem o kolektivní členství podáním písemné přihlášky. V přihlášce budou definovány podmínky a formy účasti na práci Společnosti, jakož i jeden až čtyři pracovníci kteří splňují podmínky řádného členství a budou kolektivního člena zastupovat a jednat jeho jménem.

(3) Přihláška za člena vyžaduje písemné doporučení dvou stávajících členů Společnosti, toto doporučení není vyžadováno v případě členů České společnosti pro mechaniku a členů Společnosti J. E. Purkyně, jakož i v případě přihlášky za kolektivního člena.

(4) Vstup do Společnosti schvaluje Výbor Společnosti.

(5) Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členských příspěvků za jeden rok.

Článek 6

(1) Členům přísluší právo:
a) účastnit se na valném shromáždění Společnosti a podílet se na jeho jednání
b) volit a být volen do předsednictva (případně jiných orgánů) Společnosti
c) vznášet připomínky a náměty k činnosti předsednictva Společnosti po celé jeho funkční období
d) být informován o pořádání všech akcí Společnosti
e) podle svých zájmů a možností se podílet na práci Společnosti.
f) dostávat bezplatně Bulletin společnosti.

Článek 7

(1) Členové jsou povinni:
a) jednat v souladu se stanovami a programem Společnosti
b) platit členské příspěvky.

Článek 8

(1) Členství zaniká:
a) vystoupením, o němž je třeba písemně informovat předsednictvo Společnosti
b) neplacením členských příspěvků po dobu dvou let pil prokazatelném upozornění upomínky, o zániku členství rozhoduje předsednictvo Společnosti
c) vyloučením člena pro vážné porušení stanov, o zániku členství vyloučení rozhoduje valné shromáždění Společnosti
d) úmrtím člena.

Článek 9

(1) Ve výjimečných případech může Společnost udělit čestné členství.

(2) Udělení čestného členství (nevztahuje se na ně čI. 5 až 8) schvaluje předsednictvo společnosti na návrh členů Společnosti, kteří jej zpracují písemně včetně zdůvodnění a předloží předsednictvu Společnosti.

(3) Předsednictvo Společnosti informuje o důvodech udělení čestného členství valné shromáždění Společnosti.

V. Orgány Společnosti

Článek 10

(1) Nejvyšším orgánem Společnosti je Valné shromáždění členŮ, které:
a) volí členy Předsednictva Společnosti
b) schvaluje zřizování poboček a sekcí
c) schvaluje návrh hospodaření Společnosti pro následující rok
d) schvaluje změny ve stanovách Společnosti
e) rozhoduje o vyloučení člena z důvodu vážného porušení stanov.

(2) Valné shromáždění se koná nejméně jedenkrát ročně. Svolává je Výbor Společnosti.

(3) Valné shromáždění se může usnášet, je-li přítomno více než 50 % členů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se Valné shromáždění o půl hodiny později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů. K přijetí usnesení stačí prostá většina hlasů, ke změně stanov dvoutřetinová většina vzhledem k počtu přítomných.

(4) Volby do Předsednictva Společnosti mohou být konány korespondenčním způsobem.

Článek 11

(1) Předsednictvo Společnosti volí Výbor Společnosti, který se skládá z předsedy, dvou místopředsedŮ, vědeckého tajemníka, tří vědeckých poradců a předsedy kontrolní rady.

(2) Předsednictvo společnosti volí též tříčlennou Kontrolní radu a jejího předsedu.

(3) Činnost Společnosti lidí Výbor Společnosti, je-li třeba řešit zásadní otázky, svolává předseda Společnosti celé Předsednictvo.

(4) Výbor Společnosti je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina, pro usnášení Předsednictva platí stejné zásady jako pro usnášení Valného shromáždění.

(5) Společnost reprezentuje předseda Společnosti nebo jím pověřený člen Společnosti.

(6) V hospodářských záležitostech zastupuje Společnost vědecký tajemník Společnosti.

(7) Všechny orgány Společnosti jsou voleny na dobu čtyř let.

 

Articles of Society