Anatomie / Axiální systém / Hydrodynamické komponenty páteře - destičky, cévy / Meziobratlové destičky

Meziobratlové destičky

Meziobratlové destičky, disci intervertebrales jsou chrupavčité útvary spojující sousedící plochy obratlových těl. Destiček je třiadvacet, tj. o jednu méně než je pohybových segmentů páteře. (Mezi atlasem a čepovcem disk  není - první je až mezi C2 a  C3. Poslední destička je mezi tělem L5 a S1.) Destičky se velmi výz­namně podílejí na délce presakrálního úseku páteře a tím i na výsledné výšce těla.

Páteř je dlouhá (s vyhlazením oblouků) asi 70 - 75 cm, tj. tvoří až 40 % délky těla. Měříme-li výšku zakřivené páteře jako vzdálenost dens  axis - hrot  kostrče (např. na rtg snímku), je pá­teř kratší - asi 68 - 70 cm, a také její podíl na délce těla  je jen cca  35 %. Meziobratlové  destičky se na délce  presakrálního  úseku páteře podílejí až 25 %.  Všechny uvedené hod­noty platí pro  střední  věkové kategorie - kolísání   délky  v  závislosti na věku, je značné !


 

[ Stavba destiček: Meziobratlové destičky jsou ploténky vazivové chru­pavky obalené tuhým kolagenním vazivem. Na plochách, kterými des­tička sousedí s kompaktou obratlového těla je vrstvička ( někdy nesouvislá ) hyalinní chrupavky.


Kolagenní vlákna destičky jsou kondenzována především do  10 až 12 lamelárně uspořádaných vazivových prstenců, anuli fibrosi. Vnitřní stavba lamel má některé znaky připomínající stavbu osteonu  kostní  kompakty. Vazivová vlákna jsou v každé lamele orientována určitým směrem, a  probíhají   pod urči­tým sklonem. Vlákna sousedících lamel se kříží (podle  úseku  páteře  pod úhlem 30 - 80 stupňů), takže v rámci každého disku vzniká komplikovaná trojrozměr­ná struktura, zcela  specifická  pro  daný  meziobratlový  prostor.  

Architektura  lamel  se  liší  podle  toho, jde-li  o  lamelu v centrální  nebo  periferní  zóně disku. Centrální  lamely  mají  větší  stoupavost  průběhu  kolagenních  vláken  než  lamely  periferní. Oba  lamelární systémy  se  také  liší přítomností  kolagenu  II. typu (periferní  lamely)  a  I. typu (centrální lamely.

Okrajové zóny disků, tj. okrajové lamely jsou krátkými a velmi pevnými svazky vazivových vláken (obdoba  Sharpeyových  vláken), připojeny  k  periostu  obratlových  těl,  a  k podélným  vazům páteře. Nejsou  tedy  přímo  zakotveny  do  kostní tkáně  obratlů.

Excentricky a spíše vzadu je v meziobratlovém disku uloženo kulo­vité až diskovité huspeninovité jádro, nucleus pulposus. Na po­vrchu jádra je pevnější vazivový obal reprezentovaný vnitřní kulovitou lamelou anulus fibrosus.  Vlastní  hmotu  jádra  tvoří velké, ve světelném  mikroskopu jakoby vodnaté buňky (tzv.“chordové“ buňky), uložené v ocích sítě retikulárních vláken. Ve štěrbinách mezi buňkami, je  vazká tekutina, která se svým složením podobá synoviální tekutině.

Meziobratlové  destičky  jsou  uspořádáním své  vnitřní struktury  odolné především  na vertikálně  působící tlak, ale  jen  velmi  málo  na  smykové zatížení. Torzní  rotace  snášejí  bez poškození  pouze  asi  do pěti stupňů.  Mezi  10 až 30 stupni  již  dochází  k  porušení  jejich  integrity.

Čtvero  přikázání !

1.   Nikdy  nezvedáme předměty  v předklonu nebo při  neúplném  napřímení trupu.

2.   Zvedaný předmět vždy těsně přitáhneme k tělu.

3.   Musíme-li  snížit polohu těla, pak  vždy do podřepu  a s napřímeným  trupem.

4.   Předměty  zvedáme  vždy  pomalu, s plánem  pohybu - neukvapeně.


Destičky, cévy Nahoru Cévní systém páteře