Anatomie / Axiální systém / Úvod do funkční anatomie axiálního systému / Stabilita páteře

Stabilita páteře

Stabilita páteře v podstatě znamená schopnost  fixovat klidovou konfiguraci páteře danou tvarem obratlů i zakřivením páteře jako celku, a toto základní postavení udržet i při fyziologickém rozsahu pohybu.

Jde-li o udržení „klidové“ konfigurace páteře, mluvíme o statické stabilitě. Jde-li o fixaci změn ke kterým dochází při pohybu, po­važujeme  tento  stav  za  dynamickou  stabilitu.

q       Statická  stabilita  páteře je podmíněna třemi stabilizačními pilí­ři páteře.  

·  Přední  pilíř  tvoří  obratlová  těla  s  meziobrat­lovými  destičkami  provázanými  podélnými  vazy.

·  Postranní dva pilíře formují kloubní výběžky, pouzdra intervertebrálních kloubů a vazy svazující sousedící  obratle.

K  systému  statické  stabilizace  páteře  patří  i  pletence  horní  a  dolní  končetiny  a kostra hrudníku.

Z funkčního hlediska reprezentuje celý systém statické stabilizace ochranu míšních struktur, a pružný přenos (tlumení) nárazů vznikajících při chůzi, skocích apod. na struktury centrálního nervového systému.

q       Dynamická  stabilita  páteře je zabezpečována pružností axiálních vazivových struktur a svaly.

Dynamickou funkci vaziva je třeba chápat především ve vztahu k axiálním svalům. Vazivo tvoří pružný „skelet“ svalů,  jejich fasciální obaly i úponové šlachy. Ve vazivu  ( v prostorově  různě  orientovaných  makromolekulách  vláken) se akumuluje část energie, kterou generují svaly při své aktivaci, a vazivo svoji pružností působí jako brzda - tlumič nárazů vznikajících při náh­lých pohybech. Vazivo také zajišťuje přenos svalového stahu (sí­la) na často velmi vzdálené struktury a ploché, silné fascie jsou i místy mechanické opory svalových řetězců. (Viz další kapitola.)

Vazivo je i velmi významným zdrojem aferentací, které po zpracování v centrálním nervovém systému zajišťují pracovní nastavení - dynamickou stabilitu příslušných segmentů a sektorů páteře. Svalová dysfunkce vyvolaná např. bolestivým podnětem, mů­že vyvolat chybné postavení hybného segmentu a následnou funkční poruchu - pohybový blok.

K analýze a pochopení mechanismů dynamické stability páteře je nezbytné přistupovat postupně - se znalostí vlastností aktivních složek pohybového systému a základního uspořádání axiálních svalů a anatomie reflexních mechanismů. Proto se k této problematice a klinickým souvislostem ještě vrátíme. 


Páteřní sektory Nahoru Hrudník - základní pojmy