Anatomie / Axiální systém / Hrudník - základní pojmy / Kostra hrudníku

Kostra hrudníku

Stavebními prvky kostry hrudníku jsou žebra, hrudní kost,  a  hrudní obratle. Spojení  těchto stavebních prvků  je  realizováno  pomocí  kloubů  mezi  žebry a obratli, hrudní  kostí a žeberními  chrupavkami, mezi  chrupavkami  6. - 9. žebra, a spojením kostěných  a chrupavčitých  úseků  žeber.

Žebra

Žebro, costa je štíhlá zakřivená kost, která je vpředu doplněna chrupavkou připojující se buď přímo na hrudní kost  (tzv. pravá žebra) nebo prostřednictvím chrupavek předchozích žeber (tzv. nepravá žebra). Jedenácté a dvanácté žebro končí mezi svaly břišní stěny (tzv. volná žebra).

Stavba  žebra: Kostěná  část  žebra  začíná  hlavicí  žebra (caput costae), která je hranou rozdělena na dvě plošky určené pro skloubení se dvěma obratli. Zaoblený  krček  žebra (collum costae) pokračuje do těla (corpus costae), které  má hned na začátku hrbolek s  kloubní ploškou pro připojení k příčnému výběžku ob­ratle. Zevně od  hrbolku se  tělo žebra prudce zahýbá, a plynulým obloukem se prostřednictvím chrupavek připojuje k hrudní kosti. Tělo žebra je nahoře zaoblené; dole je jeho okraj ostrý  a  vyhlou­bený  mělkým  žlábkem. 

Anatomicky se od popsaného tvaru poněkud liší první, druhé, jedenácté a dvanácté žebro.

První žebro je krátká, široká kost s velkým hrbolkem pro připojení k příčnému výběžku prvního hrudního obratle. Druhé žebro se podobá prvnímu. Jedenácté  a  dvanácté žebro jsou kratší, jen nepatrně zakřivené kosti, kterým chybí hrbolky pro spojení s příčnými výběžky obratlů.

Pro pohyb žeber má zásadní význam  jejich  zakřivení. Žebra jsou zakřivena trojím způsobem: plošně na obvodu hrudníku; podle dolní hrany (žebro položené na hranu se podložky dotýká jen ve dvou místech), a torzí žebra (zevní plocha žebra stojí vzadu svisle, vpředu je obrácena šikmo vzhůru a dopředu).

Žebra se pohyblivě spojují s páteří a s hrudní kostí.

 

Hrudní  kost

Hrudní kost, sternum je plochá kost tvaru krátkého meče, která vpředu uzavírá hrudní stěnu a fixuje žebra. 

Stavba  hrudní  kosti: Hrudní kost má tři samostatně osifikující části: rukojeť  hrudní  kosti  (manubrium  sterni), která se spojuje s  klíční kos­tí; tělo hrudní  kosti (corpus  sterni) se zářezy pro spojení s chrupavkami pra­vých žeber a mečovitý výběžek, processus  xiphoideus, který často  i  do  vysokého věku zůstává  chrupavčitý. Častá  je  podélně  oriento­vaná  štěrbina, která  může mečovitý  výběžek  i  rozdvojit.

: Sternum je plochá, téměř v celém rozsahu hmatná kost. Účastní se dýchacích pohybů žeber a svoji tuhostí optimali­zuje  pružnost hrudníku. Mezi rukojetí a  tělem hrudní kosti je hmatná hrana, která vzniká záklonem rukojeti proti tělu. Hrana je místem, které polohou odpovídá připojení druhého páru žeber.


Hrudník - základní pojmy Nahoru Spojení na hrudníku