Anatomie / Axiální systém / Kinetické komponenty páteře - klouby a svaly / Kraniovertebrální spojení

Kraniovertebrální spojení

Kraniovertebrální spojení (art. craniovertebralis)  je sice složeno ze tří, anatomicky samostatných  kloubů, ale  z funkčního hle­diska jde o  pohybovou jednotku, která    vazbu i na horní  krční  páteř.

Lebka  je  s  páteří  spojena  dvěma  atlantookcipitálními  klouby, a  mezi  prvním a  druhým  krčním  obratlem je vytvořen  atlantoaxiální  kloub.

[ Týlní kost s atlasem spojuje articulatio  atlantooccipitalis; atlas a dens axis jsou spojeny v articulatio atlantoaxialis  mediana; atlas a axis v articulatio atlantoaxialis  lateralis.

 

[ Articulatio   atlantooccipitalis

Stavba  kloubu:  Kloubní  plochy  -  hlavice tvoří kon­vexní kondyly týlní kosti  a jamky vytvářejí mírně konkávní ledvinkovité plošky na horní ploše atlasu. Přes určité tvarové nepravidelnos­ti  jsou kloubní plochy obou stran součástí jediné rotační plochy, která je podobná rotačnímu elipsoidu. Kloubní chrupavka je poměrně tenká (do 1 mm) a přesně lemuje kostěný podklad. Pouzd­ro atlantookcipitálního  kloubu  je  krátké a  tuhé.

 
[ Articulatio   atlantoaxialis   medialis

Stavba  kloubu:  Kloubní  plochy tohoto spojení jsou mezi zubem čepovce, dens axis a předním obloukem atlasu. Zub je k oblouku přidržován po­měrně silným příčným vazem, lig. transversum  atlantis, který je rozepjatý mezi bočními kostěnými hmotami atlasu. Vaz  bývá ve střední části - v místě kde je v kontaktu se zubem  druhého  krčního  obratle - chrupavčitý. Pouzdro mezi  kontaktními plochami vazu, zubu a obloukem atlasu  může  být   i  samostatné. Zub čepovce je v tomto upevnění skutečným čepem, kolem kterého se atlas, fixovaný atlantookcipi­tálními klouby, otáčí. Lig. transversum atlantis je doplněno ver­tikálně orientovanými snopci, které jdou od  zubu čepovce k okraji týlního otvoru. Tyto vazy dotvářejí ligamentózní úpravu atlantoa­xiálního spojení, a spolu s příčným vazem  formují  úplný  fixační  aparát  zubu  čepovce  -  křížový  vaz, lig. cruciforme.  

 

[ Articulatio   atlantoaxialis   lateralis

Stavba  kloubu:    Jde o dva klouby spojující  výběžky C1 a C2. Kloubní  plochy obou  výběžků  jsou téměř frontálně posta­vené plochy - (pozor: zbývající krční meziobratlové klouby mají šikmý sklon kloubních ploch !) - proto je poloha atlasu znač­ně vratká a atlas se při otáčení také naklání. (Frontální posta­vení kloubních ploch C1 a C2 je patrné na rtg, pokud jsou zobra­zeny i kloubní chrupavky. Na macerovaném skeletu, kde chybí  chru­pavky, není  tato  skutečnost  patrná !)

Pouzdra  obou kloubů jsou poměrně volná a dovolují atlasu mírné rotace.

: V  atlantookcipitálním  kloubu  jsou možné drobné kývavé pohyby v předozadním směru. Pohyb se děje kolem osy, jejíž průběh si lze představit jako spojnici dvou bodů daných hroty ukazováků tlačících  za  zadním  okrajem   proc. mastoidei. (Pozor  na  rozdíl  mezi  kývnutím  a předklonem !

V kloubu jsou možné i nepatrné stranové posuny kondylů v jamkách atlasu („stranové kývání“), v nepatrném  rozsahu  asi  20 stupňů. Větší  pohyb  je  již  provázen  rotací  krční  páteře.

Zcela zvláštní je tzv. předsuv hlavy, který je vyvolán   posunem kondylů po kloubních plochách atlasu, který vyvolává sou­časné kontrakce mm. sternocleidomastoidei.

atlantoaxiálním kloubu (v obou jeho částech) se realizují pře­devším  rotační  pohyby. Dens   axis se chová jako čep, kolem kterého se otáčí atlas a  k  němu relativně pevně připojená lebka. Sklony kloubních ploch mezi C1 a C2 a tuhost kloubních pouzder, rotacím nebrání. O rozsahu rotačního pohybu   prováděného  výhradně v  tomto kloubu, se  údaje poněkud rozcházejí. Individuální variabilita v zapo­jení dalších krčních obratlů do rotace je  sice značná, ale lze předpokládat, že se pohybuje mezi 30 - 40 stupni. Situace při posuzování rotačního pohybu atlasu je kompli­kovaná i tím, že otáčení atlasu kolem zubu čepovce není „čistý“ pohyb  v  horizontální rovině. Na zubu je totiž  lehce konvexní kloubní ploška, která při rotacích vyvolává šroubovitý pohyb atlasu. Po­díl tohoto pohybu na hybnosti  celého  atlantookcipitálního  segmen­tu, nebyl  dosud  dostatečně  analyzován. 


Meziobratlové klouby Nahoru Páteřní svaly