Anatomie / Axiální systém / Základní pojmy - pohybový segment

Základní pojmy - pohybový segment

Axiální  systém  se  skládá  z řady  stavebních  komponent soustředěných  kolem  páteře, které  mají  nosnou, protektivní  a  hybnou  funkci. Systém tvoří : osový  skelet = páteř, spoje  na  páteři, svaly  pohybující   osovým  skeletem, kosterní  základ  hrudníku  i  jeho spoje,  a  dýchací  svaly.

V širším  kontextu  patří  k axiálnímu systému  i  příslušná  řídící  komponenta, tj. ta  část  nervové soustavy, která  zabezpečuje  funkce  systému, případně je  jeho činností přímo  dotčena  (např. výstupy  míšních  nervů  aj.).

Posturální  systém  těla,  tj. systém  zajišťující  vzpřímenou  polohu  těla v sobě  zahrnuje  i  hybnou část  pánve a  dolní  končetiny. Tzn., že  axiální  systém  je pouze dílčí  částí  (subsystémem)  posturálního  systému.

[ Komplikovanost  vztahů  „uvnitř“ axiálního systému  i  jeho význam   pro organismus, lze  nejlépe  demonstrovat  na  komplexu  pohybových  poruch, které se  běžně  zahrnují  pod  problematickou  chorobnou  jednotku tzv. vertebrogenního  syndromu.    Vertebrogenní  poruchy, tj. obecně  poruchy  páteře, vůbec  nemusí  být  důsledkem nepřiměřené  zátěže  páteře  nebo  důsledkem poškození  některých  struktur  axiálního systému. Bylo např. prokázáno, že  pouhá  představa určitého pohybu  vyvolává  aktivaci  hlubokých  zádových  svalů  a  následnou  změnu vzájemného postavení  obratlů. Dalším příkladem  mohou  být  poruchy  některých  dýchacích  funkcí, které  zase vyžadují  zapojení  pomocných  dýchacích svalů. Přetížené  úpony  těchto svalů vyvolávají  poruchy  dynamiky  krční  páteře  s  celou  řadou  dalších, tzv. „vertebrogenních“ potíží.

U obou příkladů   jde  vlastně  o  projekci  nestabilního  vnitřního  prostředí  organismu  do axiálního systému. Tato  instabilita  zcela  odlišných  skupin orgánů se  projevuje  motorickou labilitou  ústřední  části  pohybové soustavy - poruchou  funkce  axiálního  systému. Tzv. vertebrogenní  porucha je  v  citovaných   případech  jen druhotným  projevem  primární  poruchy (funkční  odchylky) nervového, resp. dýchacího  systému.        

Z pohledu  funkční  anatomie  je axiální systém komplex, složený  z velmi rozdílných  komponent, které  musí  být  analyzovány  samostatně. Základní  složkou  osového systému  je  páteř. Při  analýze  stavby  páteře  je  vhodné  vycházet  z koncepce  tzv.  pohybového  segmentu  (motion segment). Jde sice  spíše o   funkční  než  morfologický  pojem, ale  umožňuje  již na  úrovni anatomie skeletu velmi dynamické  pojetí  stavby  páteře.

 Pohybový   segment   páteře   je   základní    funkční    jednotkou   páteře 

Stavba  segmentu:  Anatomicky  se pohybový  segment  skládá ze sousedících polovin obratlových těl, páru  meziobratlových  kloubů, meziobratlové destičky, fixačního vaziva a  ze svalů. 

: Z  funkčního hlediska má pohybový segment páteře tři základní komponenty: nosnou; hydrodynamickou  a  kinetickou.

Nosnými  a  pasivně  fixačními   komponentami  segmentu jsou obratle a  meziobratlové va­zy.

Hydrodynamickou  komponentu  segmentu  reprezentují meziobratlové destičky a cévní systém páteře.

Kinetickou  a  aktivně  fixační  komponentou  jsou  klouby páteře a svaly.


Axiální systém Nahoru Obratle