Anatomie / Axiální systém / Shrnutí

Shrnutí

Pohybový  segment   

1.    Základní funkční jednotkou páteře je pohybový segment. Pohybový segment se skládá: ze sousedních polovin obratlových těl, páru meziobratlových kloubů, meziobratlové destičky, fixačního vaziva a ze svalů.

2.    Obratel, vertebra tvoří: corpus vertebrae, arcus vertebrae, (incisura vertebralis superior et inferior),  processus articulares superiores et inferiores, processus transversi a processus spinosi.

3.    První krční obratel - atlas  tvoří: arcus  anterior  et  posterior   a ledvinovité  plochy pro  kloubní  hrboly  týlní  kosti.

4.    Druhý krční obratel - axis    stavbu  běžného  krčního  obratle, pouze  tělo  obratle  vybíhá  dens  axis.

5.    Křížová kost, os sacrum vzniká srůstem pěti křížových obratlů. Na kosti se popisuje:       promontorium,  ( canalis sacralis) a  čtyři  páry  otvorů vedoucích  do  křížového  kanálu. 

Vazy  páteře  

Fixačními komponentami páteře jsou vazy a svaly. Obratlová těla spojují: lig. longitudinale anterius et posterius; ligg. flava, ligg. interspinalis et ligg. intertransversalia. Vazy obecně stabilizují pohybové segmenty a limitují rozsah předklonu a úklonů.

Meziobratlové  destičky, cévy  

1.      Hydrodynamickými komponentami (hydrodynamickými tlumiči) páteře jsou disci intervertebrales a cévní systém páteře.

2.      Meziobratlové destičky jsou ploténky vazivové chrupavky. Jsou složeny z vazivových prstenců, anuli fibrosi a huspeninovitého jádra nucleus pulposus. Disky, obratlová těla, vazivo páteř a cévy tvoří osmotický systém, reagující  intenzivní  výměnou  vody  a  iontů  na  zatížení i  odlehčení.

Meziobratlové  klouby  

1.      Kinetickou komponentou páteře jsou articulationes intervertebrales. Jsou to klasické drobné klouby mezi processus articulares krčních, hrudních a bederních obratlů.

2.      Pohyby páteře: anteflexe, retroflexe, lateroflexe, rotace  a  pérovací pohyby.

3.      Art. craniovertebralis je složeno ze tří anatomicky samostaných kloubů, ale jde o funkční jednotku. Kloubní vazy: (lig. transversum atlantis, lig. cruciforme). Pohyby:  kývání, stranové posuny, předsuv  hlavy  a  rotace.

Zakřivení  páteře  

Páteř  je  v  sagitální rovině  zakřivena  dopředu - lordosis (krční a bederní úsek), a dozadu - kyphosis (hrudní úsek a křížová kost).

Funkční  anatomie  axiálního systému  

1.      Páteř tvoří  funkční  jednotku s  pánví. Skupiny  pohybových  segmentů  tvoří  vyšší funkční jednotky – páteřní  sektory. Funkční  vztahy  jednotlivých sektorů  se promítají do symptomatologie poruch  orgánových  celků, které  se  do  daného  sektoru  promítají.

2.      Stabilita  páteře  je schopnost  fixovat  klidovou  konfiguraci páteře  a  udržet  ji i při fyziologickém  rozsahu  pohybu. Statickou stabilitu zajišťují: obratlová těla, meziobratlové destičky a podélné vazy.  Dynamickou  stabilitu  zajišťuje  pružnost axiálních  struktur  a  svaly.

Skelet  a  spoje  na  hrudníku  

1.      Kostěným podkladem hrudníku jsou žebra, costae, hrudní kost, sternum a hrudní obratle, vertebrae thoracicae. Na žebru rozlišujeme: (caput costae, collum costae, corpus costae a tuberculum costae). Hrudní kost tvoří: manubrium sterni, (corpus  sterni)  a  processus xiphoideus.

2.      Spoje hrudního skeletu reprezentují: (art. costovertebrales, artt. ster­nocostales a artt. interchondrales) . Jednotlivé spoje umožňují  dýchací  pohyby (kostovertebrální  klouby) a vytvářejí elastický komplex, který v sobě akumuluje energii nahromaděnou ve vdechové fázi dýchacího cyklu. Pohyby hrudní páteře ovlivňují dynamiku dýchání, ale také dýchání mění dynamiku páteře.


Slovník Nahoru Horní končetina