Anatomie / Kostra a spoje dolní končetiny / Funkční anatomie pletence / Pánev - protektivní a podpůrný systém

Pánev - protektivní a podpůrný systém

Protektivní  funkce  pánve  jsou  dány  sílou (tloušťkou) a  mechanickou  odolností  pánevních stěn  v  rozsahu  horních  oddílů  křížové  kosti. Od  prvního  křížového  obratle, který přejímá  hmotnost  trupu se  táhnou  zesílené  pásy kostí,  zhruba  rovnoběžně  s linea  terminalis, a končí  u okrajů  acetabula.  Sám  okraj  acetabula - především  v rozsahu  facies  lunata, je  velmi  odolný  na zatížení.

[ Z  okrajů  kloubní  jamky  se  táhnou  dva  zesilující  pásy:

·      dolní  pás  jde  v  rameni  sedací  kosti  a  končí  v  tuber  ischiadicum.

·      horní  pás probíhá  směrem  ke  stydké  kosti -  do  báze  horního  ramena  stydké  kosti.

Nejtenčími  místy  kostěné  pánevní  stěny  jsou  středy  kyčelních  kostí,  horní  a  dolní  okraje  foramen  obturatum  a  dna    kloubních  jamek  kyčelních kloubů. V těchto  místech  je  kostěný  podklad  tvořen  pouze  slabou  ploténkou  kompakty -  spongióza  absentuje.  V těchto  zeslabených  místech  je  také  nepevně  fixován  periost. Většina  pánevních zlomenin  je  typická  právě  průběhem  lomných  linií, které  procházejí  kostěnými  okraji  foramen  obturatum, dnem  acetabula a   otvory  do  křížového kanálu.

 


Transmisní systém Nahoru Stehno a bérec