Anatomie / Kostra a spoje dolní končetiny / Nožní klenba

Nožní klenba

Jak bylo již uvedeno, má noha dvě hlavní funkce: nese hmotnost těla, ale zároveň umožňuje přesun této hmotnosti - chůzi, lokomoci.

Má-li být těleso stabilní, musí být podepřeno ve třech bodech a těžiště musí být mezi těmito body. Noha má také tři opěrné bo­dy: hrbol patní kosti, hlavičku prvního matatarzu a hlavičku pá­tého metatarzu. Mezi těmito opěrnými body jsou vytvořeny dva sys­témy kleneb - příčné a podélné. Klenby chrání měkké tkáně plosky nohy a umožňují pružný nášlap.   

·      Příčná klenba nohy je mezi hlavičkami prvního až pátého metatarzu. Nejzřetelnější je v úrovni klínovitých kostí a kosti krychlové. Příčnou klenbu podchycuje tzv. šlašitý třmen tvořený  předním  holenním  svalem a  dlouhým  lýtkovým svalem.

·      Podélná klenba nohy je výrazně vytvořena na vnitřním okraji nohy. Na zevním okraji je podstatně nižší. Vnitřní tzv. palcový podélný paprsek podélné klenby tvoří: talus, os naviculare, ossa cuneiformia, metatarsus I. - III. a články 1. - 3. prstu. Vrcholem  vnitřního  paprsku  podélné  klenby  je  os  naviculare. Zevní tzv.  malíkový  podélný  paprsek vytváří: calcaneus, os cuboi­deum, IV. - V. metatarsus a články 4. - 5. prstu. Oba  paprsky podélné  klenby jsou proximálně blízko sebe  a  distálně  se vějířovitě rozbíhají. Více vyklenutý je palcový paprsek. Zevní  paprsek  je  nejen  nižší, ale  také  méně  rigidní.

: Udržení    podélné  a  příčné  klenby  je závislé na  třech  faktorech:

·      celkovém  tvaru  kostry  nohy  architektonice  jednotlivých  kostí,

·      vazivovém  systému  nohy, a

·      svalech  nohy.

Udržení příčné a podélné klenby je pro pružnou chůzi, stoj i dal­ší pohybové stereotypy nesmírně důležité. V klasickém pojetí jsou obě klenby udržovány pasivně: tvarem a architektonikou kostí, klouby a vazy; a aktivně: pomocí svalstva nohy a bérce. Příčnou klenbu udržují všechny příčně probíhající struktury (především šlašitý třmen); podélnou klenbu spíše struktury orientované sou­běžně s dlouhou osou nohy.

[ Podle  současných  poznatků  platí, že  rozhodující  význam  pro  udržení  obou  nožních kleneb  májí  sice  svaly, ale   uspořádání  kostěných  elementů a  jejich  zajištění  vazy  je  nepominutelným  předpokladem  zachování  klenby.  Pouze  svaly  k  udržení  kleneb   nestačí !

Elektromyografické  studie totiž ukazují, že  při  normálním zatížení (stoj, chůze)  nejsou svaly - dosud  považované  za   zcela  klíčové pro  udr­žování klenby, vůbec aktivovány, a teprve při zatížení, které se ale  při  běžné  chůzi vůbec  nevyskytuje, dochází  k  jejich  kontrakci.

Výsledky  stabilometrických  měření ukazují, že 60 % hmotnosti  těla směřuje do zadní části nohy a 40 % do přední části nohy. Celý prob­lém zřejmě spočívá v tom, že aktivně se kontrahující svaly (registrované EMG) představují dynamickou rezervu, která se uplatňuje až  na  noze vystavené zvýšené zátěži.

Tyto skutečnosti nemění nic na  obecné  zkušenosti, která vede k aktivnímu posilování všech svalových složek, které se podílejí na udržení nožní klenby.


Klouby nohy Nahoru Slovník