Anatomie / Kostra a spoje dolní končetiny / Noha / Kostra nohy

Kostra nohy

Kostra nohy  má tři oddíly: zánártí, tarsus; nárt, me­tatarsus a  články prstů, phalanges digitorum (pedis). Přestože  kostra  ruky    v principu  stejné  členění  kostí  jako  ruka, je  nápadný  rozdíl  v  poměrné  velikosti  jednotlivých  stavebních  komponent. Karpus  je na  noze  pouhou  jednou  šestinou  délky  ruky, na  noze  zaujímají  tarzy  polovinu  délky   nohy  a  reprezentují  je  mohutné, robustní  kosti. Prsty  ruky zaujímají  polovinu  její  délky, ale  prsty  nohy  tvoří  jen  asi  jednu  pětinu    z  celkové  délky   nohy.

Tarzální   kosti

Tarzální kosti, ossa  tarsi  tvoří  sedm  poměrně  masivních  kostí, nepravidelného tvaru. 

Hlezenní kost, ta­lus  se  spojuje  s  bércovými  kostmi,  s patní  a  člunkovou  kostí. Tvarem  připomíná  hlezenní  kost  nepravidelný,  shora  oploštělý hranol  s  dlouhou  osou  orientovanou  v předozadním  směru.

[ Stavba  kosti: Talus    přibližně  kubický tvar, proto  můžeme  při jeho  popisu  vycházet  ze  šesti  základních  ploch.

Horní  plocha je  vyklenuta  v  kladku, trochlea  tali. Kladka  je  v podélném směru  konvexní  a  v příčném  směru  konkávní.  Na  bočních  plochách  je opatřena  drobnými  kloubními ploškami  pro   vnitřní  a zevní kotník.

Spodní  plocha  hlezenní  kosti  nese   tři  kloubní  plochy    pro  připojení  k  patní kosti. Mezi  střední  a zadní  kloubní  plochou  je  poměrně  hluboký  žlábek  tvořící  strop  tzv. sinus  tarsi  ve  kterém  leží  mezikostní  vaz   spojující  hlezenní  a  patní  kost.

Přední  plochu     reprezentuje  masivní  krček,  přecházející  v  hlavici  hlezenní  kosti. Kulovitá  kloubní  plocha  hlavice  je  určena  pro další  tarzální  kost - os  naviculare.    

Zadní  plocha  kosti  vybíhá  ve  vodorovně  postavený    výběžek, který  je  ve  svislém  směru  rozdělen  hlubokou  brázdou,  do  které  se  klade  šlacha  dlouhého  ohybače  palce.

Vnitřní (palcová) plocha  má přibližně  obdélníkovitý tvar. Na  této  drsné  ploše  se  především upínají  vazy  kloubů  nohy  a  je  zde  i  poloměsíčitá  ploška   -  místo  artikulace  vnitřního  kotníku  s talem.

Zevní (malíková) plocha  je  velmi  nepravidelná  a  zpředu  dozadu  protáhlá. Její  celou  zadní  polovinu  zabírá  artikulační  ploška  pro  kotník  lýtkové  kosti. Přední  partie  přecházejí  do  krčku.

Pro spojení kostry nohy a kostry bérce je určena mo­hutná trochlea tali. Kloubní plocha má tvar nepravidelného licho­běžníku, s kloubní  chrupavkou  přecházející i na boky kladky. Přední část kladky je širší  než  část zadní, takže vidlice bérco­vých kostí je při dorzální flexi nohy roztlačována. Úprava dis­tálních  konců  obou  bércových  kostí  a  jejich kloubních  ploch  byla  již popsána.

Talus  je  kostí  ve  které  se  rozkládá váha  těla. Tomu odpovídá  i  orientace  dvou  systémů  trámců  spongiózy, které jdou  od  kladky šikmo  dopředu,  dozadu  a dolů. Zátěž  působící  na  talus   se  tak rozkládá  jednak  přes  člunkovou  kost  směrem  k  hlavici  prvního  metatarzu,  jednak  do  hrbolu  patní  kosti.

Patní  kost, calcaneus je největší a nejmasivnější z kostí nohy. V kostře  nohy  tvoří  zadní  a dolní  oddíl, který  přejímá  část  váhy  těla  z  hlezenní  kosti  a  přenáší ji  na  podložku . Zadní  oddíl  kosti  reprezentuje  kostěný  podklad  paty. 

[ Stavba  kosti: Kost  má tvar čtyř­bokého hranolu, takže  můžeme  na  patní  kosti  poměrně  přesně  rozlišit  šest  ploch.

Zadní  plocha   je  konvexní  a vybíhá  v mohutný  patní  hrbol, tuber  calcanei. Hrbol  je  dole  širší  a směrem  nahoru se  zužuje. Do  jeho  dolní, drsné  poloviny se  upíná  šlacha trojhlavého  lýtkového  svalu,  tzv. Achillova  šlacha.

Horní  plocha  patní  kosti    nepravidelný  tvar, protože z  palcové  strany  vybíhá  do  horní  plochy podpěra  hlezenní  kosti. Na  horní  ploše  jsou  tři kloubní plošky odpovídající stejným ploškám talu.

Spodní  plocha kosti  je  ze  všech  ploch  nejužší.    přibližně  obdélníkový  tvar  s drsným  a velmi  nerovným  povrchem. Výraznější  hrbolky  a  políčka  představují  místa  začátku  nožních  svalů  a  vazů.

Přední  plochu  patní  kosti  zcela pokrývá kloubní  plocha  krychlové  kosti. Je  obvykle  čtyřhranná a  nápadně  zvlněná.

Vnitřní (palcová) plocha patní  kosti  je  silně  konkávní  a  v  přední  částí    žlábkovitá.  Vyčnívá  z  ní  nápadná  kostní  deska -  podpěra  hlezenní  kosti, sustentaculum  tali. V místě, kde  podpěra  odstupuje  od  kosti  jde  v  mírném oblouku  shora  vzadu, šikmo dolů  a  dopředu žlábek  pro  šlachu  dlouhého  palcového  ohybače.

Zevní (malíková) plocha  je uložena  velmi  povrchně  pod  kůží,  a  je  nepatrně  konvexní. Je  drsná  a na  přechodu  střední a distální  třetiny  z ní  vystupuje  různě nápadný  hrbolek,  na  který se  upíná  část vazivových  poutek, která  fixují  šlachy  lýtkových  svalů. Nad  i pod  hrbolkem  jsou pak  na  kostním  povrchu  vyznačeny  různě  hluboké  brázdy,  ve  kterých  zde  ke  kosti  přiléhají  vazivové  pochvy  šlach  lýtkových  svalů. 

 

Člunková   kost, os  naviculare  je  krátká, zpředu  dozadu  oploštělá  kost, která  leží  na  palcovém  okraji  nohy, vysoko   ve  vnitřním  oblouku  nožní  klenby. 

[ Stavba  kosti: Zevní  plocha kosti je dutá,  hluboká  kloubní  plocha  vejčitého obrysu, která  artikuluje  s  hlavicí  hlezenní  kosti.

Horní  plocha je  tvořena  velmi  nerovnou  a  drsnou  plochou  obdélníkovitého  tvaru.

Spodní  plocha  je  užší  a  více vyklenutá  než    horní  plocha  člunkové  kosti. Bez  zřetelné  hranice  přechází  do  vnitřní  (palcové) plochy.

Přední  plocha je  mírně  konvexní  s přibližně  srpkovitým  obrysem.  Dvě  úzké hrany  ji rozdělují  na  tři  políčka,  z  nichž    největší  je  trojúhelníkovitá  kloubní  plocha  pro  vnitřní  klínovou  kost.

Vnitřní  (palcová) plocha  se  vyklenuje  drsnatinu  loďkové  kosti, tuberositas  ossis  navicularis na  který  se  upíná  jeden  ze  zadní  skupiny  bércových  svalů  (m. tibialis  posterior).

Zadní  (malíková) plocha  člunkové   kosti  je  úzká, drsná  a  o  něco  užší   než   plocha   palcová.

 

Klínovité  kosti, ossa  cuneiformia  jsou  tři  kosti, které  artikulují  s  člunkovou  kostí, první    čtvrtou  nártní  kostí  a  kostí  krychlovou. 

[ Stavba  kostí: Vnitřní  klínovitá  kost, os  cuneiforme  mediale  je   z klínovitých kostí  největší. Podobá  se  klínu, který  je  ostřím  obrácen  do  hřbetu  nohy. Leží  ve  vnitřním  oblouku  nožní  klenby  a sousedí  se  střední  klínovitou  kostí  a  s  první   a druhou  nártní  kostí. 

Střední  klínovitá  kost, os  cuneiforme  intermedium je  nejmenší  ze  všech  nártních  i  klínovitých  kostí. Je  uložena  uprostřed, mezi  vnitřní  a zevní  klínovitou  kostí a artikuluje  s bází  druhé  nártní  kosti, která se zasouvá  mezi  vnitřní  a zevní  klínovitou  kost.  Ostří klínu  směřuje  u této kosti  do  plosky  nohy, ale  nedosahuje  tak  hluboko  jako  u sousedících  dvou  kostí. 

Zevní  klínovitá  kost, os  cuneiforme  laterale   je  o něco  větší  než  druhá  klínovitá  kost, které je  ale  jinak velmi  podobná.  Je vložena  mezi  člunkovou  a třetí  nártní  kost, ale  kromě  uvedených  kostí  artikuluje    s  druhou  (vzácně  i  čtvrtou) nártní  kostí a  s  kostí  krychlovou. Ostří  klínu  směřuje  do  plosky nohy. 

 

Krychlová  kost, os  cuboideum  je  krátká  kost, která  svým  tvarem  spíše  připomíná  klín,  vložený  na  malíkové straně  nohy  mezi  patní  kost  a  báze  čtvrté  a  páté  nártní  kosti. Krychlová  kost  je  v  kontaktu    s  člunkovou  kostí  a  někdy  i  s  bází   třetí  nártní  kostí.

[ Stavba  kosti: Přední  plocha  kosti  je  poměrně  malá, trojúhelníkovitá  a  je  zcela  pokrytá kloubní  plochou. Svislá  hrana  rozděluje  tuto  plochu  na  vnitřní, skoro  čtvercové  a  rovné  políčko  pro  čtvrtou  nártní kost, a  zevní  trojúhelníkovité  pole  pro  pátou nártní  kost. 

Horní  plocha    nepravidelně  lichoběžníkovitý  tvar  s  drsným  povrchem  uloženým  těsně  pod  kůží.

Spodní  plocha má tvar  nepravidelného  čtyřúhelníku. V přední části  plochy  jde  hluboká  brázda    směřující  k  bázi  první  nártní  kosti .  Ve  žlábku  leží  šlacha   dlouhého  lýtkového svalu.

Zadní  plocha  nepravidelného  obrysu    je  zvlněná, a  je  určená  pro  artikulaci  s patní  kostí.

Vnitřní  (palcová)  plocha    obdélníkový    obrys  a  je  téměř  sagitálně  postavená.  Asi uprostřed  leží  oválná  ploška  pro  zevní  klínovitou  kost.

Zevní (malíková) plocha je  malá. Představuje  oblý  okraj  kosti opatřený  zářezem,  který  pokračuje  do  již  zmíněného  žlábku.

Metatarzální  kosti

Nártní  kosti, ossa  metatarsalia  formují  střední  část  kostry  nohy. Jde o  pět  kostí, které se  podobně  jako  metakarpy  číslují  od  jedné  do  pěti. První  metatarz   je  palcový. 

[ Stavba  kostí:  Metatarzy  jsou  dlouhé, dorzálně  konvexní  kosti. Každá z  nártních  kostí  se  skládá  z  rozšířené  báze;  těla     hlavice  kostí.   

Báze   kostí je  zesílená, a  u  většiny  metatarzů  se  podobá  klínu, který  je ostřím  obrácený  do  plosky  nohy. Těla  zánártních  kostí  jsou téměř  v  celém  svém  rozsahu  na průřezu  trojúhelníkovitá -  s  hranou  směřující  do  plosky  nohy.

Hlavice kostí  jsou  ze  stran  stištěné. Z jejich  bočních  ploch  vyčnívají  drobné  hrbolky,  na  kterých  jsou  zakotveny  mezikostní  vazy.  Střední  úsek  povrchu  hlavice  pokrývá kloubní  plocha se  kterou  se  spojují báze  prvního  prstového  článku.

Nápadná je  pátá  nártní  kost,  jejíž  báze vybíhá  na  malíkové  straně v  mohutný  kuželovitý  výčnělek  (tuberositas  ossis  metatarsalis  quinti)   na  který   se  upíná   krátký  lýtkový  sval.

Články  prstů

Články  prstů, phalanges  tvoří  skelet  prstů nohy. Jsou  anatomicky  uspořádány  podobně  jako  články  prstů  nohy. Hlavní  rozdíl  mezi články  ruky  a  nohy spočívá  v  tom, že  články  prstů  nohy jsou  výrazně  menší.  Palec    pouze  dva  články (bazální  a  koncový);  ostatní prsty  jsou  tříčlánkové. 

[ Stavba  kostí: Bazální  článek  je  u  každého  prstu  nejdelší  a  nejmohutnější -  zvláště   bazální  článek  palce.  Střední  článek   je  o  něco  kratší    slabší;  koncový   článek  je  značně  redukovaný  a  podobá  se  nepravidelné, napříč  rozšířené  destičce.


Noha Nahoru Klouby nohy