Anatomie / Kostra a spoje dolní končetiny / Pánev

Pánev

Spojením párových pánevních kostí, křížové kosti a kostrče vzniká pánev, pelvis. Kostmi ohraničený  prostor  tvoří  pánevní  dutinu.  

[ Stavba pánve: V  pánevní  dutině  rozlišujeme dva prostory: velkou a malou pánev. Velkou pánev ohraničují lopaty kyčelních kostí, malou  pánev  především  křížová kost, stydké a sedací kosti. Hranicí  mezi  prostory  velké  a  malé  pánve  je  linea  terminalis.

Dutina velké pánve (pelvis  major) je rozměrnější než malá pánev (pelvis  minor) a z hlediska skeletu je uzavřená pouze na bocích, kde jsou lopaty kyčelních kostí. Vpředu a vzadu je dutina velké pánve široce otevřena. Protože obě boční stěny jsou vzhledem ke střední rovině těla postaveny šikmo, a jsou mírně vkleslé, vytvářejí na každé straně tzv. kyčelní jámu (fossa  iliaca) od které začíná plochý  kyčelní  sval (m. iliacus).

Z  klinického  hlediska je velmi  významným prostorem  malá pánev. Vchod  do malé pánve  (apertura pelvis  superior, adi­tus pelvis) je  u  muže srdčitý  a u ženy oválný otvor, který spoju­je velkou  a  malou  pánev.

Otvor je ohraničen linea  terminalis. Dutina malé pánve má u muže nálevkovitý a u ženy válcovitý tvar. Nahoře  přechází  malá pánev do velké pánve, dole je uzavřena útvary pánevního dna; boční stě­ny tvoří dolní části kostěné pánve. V dutině malé pánve jsou ulo­ženy části pohlavních a močových orgánů  a  konečník.

 

Pánevní   roviny

V porodnictví se v malé pánvi rozlišují čtyři roviny, které dovolují sledovat postup hlavičky plodu, která se při porodu staví vždy svým největším rozměrem do největšího rozměru v dané rovině. O uložení, nomenklatuře  a  tvaru  těchto  rovin  orientuje  tab. 9. 1.

Tab. 9.1.    Pánevní  roviny

NÁZEV ROVINY OHRANIČENÍ TVAR
rovina pánevního vchodu,
aditus pelvis
linea terminalis sinistra et dextra oválný
rovina pánevní šíře,
amplitudo pelvis
S2/S3 - střed dna acetabula - střed spony kruhový
rovina pánevní úžiny,
angustia pelvis
S5 - spina ischiadica - dolní okraj spony oválný
rovina pánevního východu,
exitus pelvis
vrchol kostrče - tubera ischiadica - dolní okraj spony kosočtverec

 Při porodu vstupuje hlavička plodu do pánevního vchodu tak, že ušní  boltce směřují dopředu a dozadu - odpovídá tak delší (předozadní) rozměr hlavičky nejdelšímu rozměru vchodu. V rovině šíře pánevní   hlava rotuje tak, že po vstupu do   pánevní  úžiny   se  staví bolt­ci doleva a doprava - tedy delší osou  předozadně; opět  ve shodě  s  delší  osou  úžiny.

Pohlavní   rozdíly  na   pánvi   

V antropologii  a  v  soudně  lékařské  praxi, je  při vyšetření  kosterních  pozůstatků  nezbytné  určit  pohlaví  identifikovaného  jedince. Jde    o  vysoce  specializovaná  šetření, proto  se  omezíme  na  zcela  základní  údaje.    Na  kostře  pánve, která  je  zvláště  u  ženy  významnou  kostěnou schránkou  vnitřních  pohlavních  orgánů, můžeme nalézt  řadu  tvarových  i  metrických   znaků, které  dovolují  diagnostikovat  pohlaví. Pohlavní  rozdíly  jsou  na  pánvi  nejvýraznější  v  dospělosti, ale  zakládají  se  již  u  plodu.   

·      Pánev  muže  je úzká, strmá  a  vysoká.  Pánevní  dutina    kuželovitý  tvar a  všechny  vnitřní  rozměry  jsou  menší. Výběžky, hrany  a  drsnatiny  na  kostech  jsou  nápadné  a  masívní.

·      Pánev  ženy  je  širší, nižší, plošší   a  prostornější. Pánevní  dutina  je  válcová a  všechny  vnitřní pánevní  rozměry  jsou  u  ženy   větší.  Symfýza  ženy  je  nízká (cca 4 cm)  a křížová  kost  je  kratší, široká a  dozadu  vyklenutá.  Velký  sedací  zářez  je  „prostorněší“  a  svým  zklenutím se  blíží  románskému  oblouku.  


Spoje Nahoru Funkční anatomie pletence