Anatomie / Kostra a spoje dolní končetiny / Shrnutí

Shrnutí

Pletenec dolní  končetiny   

1.    Základní  nomenklatorické  pojmy  k  popisu  skeletu  pletence dolní končetiny: os  ilium: ala ossis ilium, crista iliaca, (spina iliaca anterior superior, spina iliaca posterior superior)  a  linea  arcuata;  os ischii: foramen  obturatum, (ramus  ossis  ischii), tuber  ischiadicum, spina ischiadica, incisura  ischiadica  major;  os  pubis: symphysis  pubica, (tuberculum  pubicum)

2.    Art. sacroiliaca:  kloubní  plochy  křížové  kosti a kyčelní kosti. (Kloubní vazy: ligg. sacroiliaca ventralia, dorsalia  et  interossea.) Pohyby: pružení.

3.    Samostatnými (mimokloubními) vazy, které zpevňují  kruh  pánev­ních kostí jsou: lig. sacrospinale  a   lig. sacrotuberale.

 

Stehno  a  bérec  

1.      Základní nomenklatorické pojmy  k popisu  skeletu  stehna: femur: caput  femoris, collum  femoris, trochanter  major  et  minor,   fossa  trochanterica, crista (et  linea  intertrochanterica), linea aspera, condylus  medialis  et  lateralus, (fossa intercondylaris), epicondylus  medialis  et lateralis ;

2.      Art. coxae: caput femoris + acetabulum (facies lunata). (Kloubní vazy: lig. iliofemorale, lig. pubofemorale, lig. ischiofemorale, zona  orbicularis.) Pohyby: flexe, extenze, abdukce, addukce, zevní a vnitřní rotace.

3.     Základní  nomenklatorické    pojmy  k  popisu  skeletu bérce: tibia: condylus  medialis  et  lateralis,(eminentia intercondylaris), tuberositas  tibiaemalleolus  medialis; fibula:  malleolus  lateralis; patella:  báze  a  hrot  čéšky;

4.      Art. genus: condyli femoris + condylus medialis et lateralis (tibiae) + patella. Kloubní vazy: lig. collaterale tibiale et fibulare, lig. popliteum obliquum et arcuatum,  ligg. cruciata genus. Pohyby:  flexe,  extenze,  vnitřní  a  zevní  rotace.

5.      Art. tibiofibularis proximalis et distalis je v podstatě vazi­vové spojení bércových kostí s minimální pohyblivostí.

 

Noha  

1.      Základní  nomenklatorické  pojmy  k  popisu  skeletu  nohy: talus: trochlea  tali, sinus tarsi; calcaneus: (tuber calcanei, sustentaculum  tali);  os  naviculare: (tuberositas ossis navicularis); ossa cuneiformia: (os cuneiforme mediale, intermedium et laterale); os  cuboideum; ossa  metatarsalia: skládají  se  z  báze, těla  hlavice; ossa  digitorum: kostru  tříčlánkových  prstů  ruky  tvoří   phalanges.

2.      Art. talocruralis: trochlea tali + tíbia  +  fibula. Kloubní va­zy: lig. collaterale  mediale neboli  lig. deltoideum,  lig. talofibulare  anterius. Pohyby:  plantární  flexe, dorzální  extenze.

3.      Klouby  nohy tvoří komplex mezikostních spojů, které (s výjimkou  art. talocruralis) především zabezpečují  pružnou  chůzi. 

4.      Nožní klenba - příčná i podélná - chrání tkáně plosky nohy a    umožňuje pružný nášlap. Noha má  tři opěrné  body: hrbol  patní  kosti  a  hlavici   prvního  a  pátého  metatarzu.


Slovník Nahoru