Anatomie / Kostra a spoje dolní končetiny / Komunikační slovník

Komunikační slovník

Achillova šlacha - tendo Achillis, Achilleus, ř. hrdina  zranitelný na patě (!), úponová šlacha  m. triceps surae; anat. správně: tendo  calcaneus

anafylaktický šok (anaphylaxis, ř. ana - opět, ř. fylaxis - ochrana) - prudká reakce předem senzibilizovaného organismu  na  setkání s  antigenem; život ohrožující šokový stav  provázený  náhlým pokle­sem krevního tlaku, poruchami  dýchání  a  cirkulace

attituda - postoj; záměrně  zaujatá  poloha  typická  pro  budoucí, zamýšlený  pohyb

goniometrie (goniometria, ř. gonia - úhel, ř. metron - míra) - měření rozsahu  pohybu v kloubech pomocí různých  úhloměrů, goniometrů

kineziologie (kinesiologia, ř. kinesis - pohyb, ř. logos - věda) - vědecká  disciplína  o  různých  aspektech  pohybu, vč. jeho  řízení

osteosyntéza (osteosynthesis, ř. osteon - kost, ř. synthesis - spoje­ní) - operativní  spojení  kostních  úlomků

skolióza (scoliosis, ř. skolios - křivý) - nevhodně "bočitost" páteře; stranové vychýlení páteře spojené s rotací obratlových  těl
Nožní klenba Nahoru Shrnutí