Anatomie / Kostra a spoje horní končetiny / Ruka / Kostra ruky

Kostra ruky

Kostra ruky     tři oddíly: zápěstí, carpus; záprstí, metacarpus a články prstů, phalanges (digitorum  manus).  Karpální kosti a jejich spoje, reprezentují jen asi jednu šestinu délky ruky. Záprstí  představuje  dvě  šestiny  a  prsty  zbývající  tři  šestiny  délky  ruky. 

Karpální  kosti

Karpální kosti, ossa carpi tvoří dvě příčné řady osmi, tvarově velmi rozmanitých kostí.

Stavba kostí: Zjednodušeně si můžeme všech osm kostí představit jako krychle, každou se šesti plochami.

q       Proximální řadu tvoří: člunková kost  (os scaphoideum), poloměsíčitá kost (os lunatum), trojhranná kost (os  triquetrum) a hrášková kost (os  pisiforme). Pro­ximální řada čtyř kostí (s vyjímkou os pisiforme), má směrem k předloktí konvexní kloubní plošky, tvořící jako celek eliptic­kou hlavici zapadající do vyhloubené plochy distálního konce vře­tenní kosti. Kloubní plochy přivrácené k distální řadě karpů tvo­ří svým tvarem hlavici na laterální straně (člunková  kost ), a  jamku  na  mediální straně (poloměsíčitá  a  trojhranná  kost).

q       Distální řadu karpálních kostí tvoří: trapézová  kost (os trapezium), trapézovitá kost (os  trapezoideum), hlavatá  kost (os capitatum)  a  háčková  kost (os hamatum).  

Distální řada čtyř karpálních kostí má proximální kloubní plochy orientovány opačně. Kloubní plochy této řady kostí, které jsou  určené ke spojení  s  metakarpy  jsou  téměř  rovné  a stejně tak rovné jsou i boční, k  sobě  přivrácené  plošky  sousedících  karpů.

[ Člunková  kost  je hmatná jako drobný podkožní hrbolek  pod  bodcovitým výběžkem vřetenní kosti. Při  pohmatovém  vyšetření  musí  být   ruka  převedena  do  maximální  extenze.

Os  naviculare patří (společně  s  os  capitalum) mezi  nejčastěji  se  lámající  kosti zápěstí. Zlomeniny této  kosti se velmi špatně ho­jí. Kost má totiž na převážné části svého povrchu kloubní chrupav­ky, a do člunkové kosti se  tak  dostává  jen omezené  množství   nutritivních cév  vstupujících do kosti na její dorzální straně.

Asi  u  13 % osob  je  os  naviculare  zásobována pouze  ve  své distální polovině. Linie lomu pak snadno  oddělí  část  kosti, která zůstane bez cévního zásobení a zlomenina se nezhojí - vzniká buď pakloub  nebo  se  bezcévný  úlomek  rozpadá.

 

Metakarpální  kosti

Záprstní kosti, ossa metacarpalia mají jednotnou stavbu a podobný tvar. Jde o pět  dlouhých  kostí, které  formují  střední  úsek skeletu  ruky. Číslují  se, přičemž  první  metakarp  je  palcový. 

Stavba kostí: Každý  metakarp  se  skládá    báze,  těla  a  z hlavice  metakarpu. Báze mívají krychlový tvar; těla jsou zaobleně trojhranná (tělo prvního  metakarpu je široké, ploché a  oploštělé); hlavice jsou  na  bocích  rovné, s distální   kulovitou  kloubní plochou. Typický  je  třetí me­takarp, jehož báze  vybíhá  na  palcové straně  v  nápadný  bodcovitý  výběžek.

 

Články  prstů

Články prstů, phalanges  tvoří  skelet prstů. Mají široké báze, štíhlá těla a kladkovi­té hlavice. Palec má  pouze  dva  články (bazální  a  koncový); ostatní  prsty  jsou  tříčlánkové. 

Stavba  kostí: Bazální článek je nejdelší; střední článek  je o něco kratší, ale jinak velmi podobný bazálnímu článku;  koncový článek je nejkratší.


Ruka Nahoru Klouby ruky