Anatomie / Kostra a spoje horní končetiny / Shrnutí

Shrnutí

 Pletenec  horní  končetiny  

1.    Základní nomenklatorické pojmy k popisu skeletu pletence horní končetiny: clavicula:  sternální  a  akromiální  konec; scapula: proc. coracoideus, spina scapulae, acromion, cavitas glenoidalis, fossa  supra -  a  infraspinata, ( tuberculum  supra- a  infraglenoidale) .

2.    Spoje  pletence: Art. acromioclavicularis: extremitas acromialis + clavicula. Kloubní vazy: lig. acromioclaviculare,  lig. coracoclaviculare. Pohyby: minimální  posuny. Art. sternoclavicularis: sternum + extremitas (discus articularis). Kloubní vazy: lig. sternoclaviculare anterius  et  posterius. Pohyby: drobné  posuny, absorbce nárazů.

3.    Art. humeri je  kulovitý a  volný  kloub: caput humeri + cavitas glenoidalis. (Kloubní vazy: ligg. glenohumeralia, lig.  coracohumerale.)  Pohyby:  anteverze, retroverze, abdukce a  addukce, vnitřní  a  zevní  rotace, elevace.

Paže  a  předloktí  

1.    Základní nomenklatorické pojmy k  popisu  skeletu  paže: humerus: caput humeri, (collum chirurgicum), tuberculum majus et minus, crista tuberculi minoris et majoris, tuberositas  deltoide­a, condylus  humeri, trochlae  humeri, capitulum humeri, fossa co­ronoidea, fossa  olecrani, epicondylus  medialis  et  lateralis.

2.    Základní nomenklatorické pojmy k  popisu  skeletu  předloktí: ulna: processus coronoideus, olecranon  ulnae, tuberositas  ulna­e, caput   ulnae,  processus  styloideus;

      radius: caput  radii, collum  radii, tuberositas  radii,  proc.  styloideus.

3.    Spoje  paže  a  předloktí: Art. cubiti: trochlea humeri + incisura trochlearis; capitulum humeri + fovea articularis; circumferentia articularis  radii  +  icissura  radialis  ulnae. Kloubní vazy: lig. collaterale ulnare et radiale  (lig. quadratum), lig. anulare  radii. Pohyby:  flexe, extenze, pronace a  supinace.

Ruka  

1.      Kostra  ruky    tři  oddíly: carpus,  metacarpus  a  phalanges.  

2.      Karpální  kosti  tvoří  dvě  příčné  řady  kostí. (Proximální: os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum  a  os  pisiforme. Distální  řadu tvoří: os  trapezium  a  trapezoideum, os  capitulum  a   os  hamatum).

3.      Metakarpální kosti se skládají  z: báze (basis metacarpalis), těla (corpus  metacarpale) a  hlavice (caput  metacarpale).

4.      Kostru  prstů  ruky  tvoří  phalanx  proximalis. media  et  distalis.

5.      Klouby  ruky  tvoří složitý komplex  kloubů, které se chovají jako tři funkční celky: klouby zápěstí, matakarpofalangové   klouby  a  interfalangové  klouby. 


Slovník Nahoru Dolní končetina