Anatomie / Obecná anatomie kloubu / Komunikační slovník

Komunikační slovník

ankylóza (ankylosis; ř. ankylos - křivý) - zánik kloubní pohybli­vosti; "ztuhnutí" kloubu

artralgie (arthralgie; ř. arthron - kloub, ř. algos - bolest) - jakákoliv bolest kloubu

artritis (arthritis; ř. arthron - kloub) - zánětlivé onemocnění postihující kteroukoliv složku kloubu

artroskopie (arthroscopia; ř. arthron - kloub, ř. skopein - pozo­rovat) - vyšetření vnitřních struktur kloubu optickým zařízením zavedeným do kloubní dutiny (jeden z typů endoskopických vyšetře­ní)

artróza (arthrosis; ř. arthron - kloub, ř. osteon - kost) - anato­micky nepřesně definované onemocnění, při kterém jsou v popředí nezánětlivé degenerativní změny kloubu

atrofie (atrophia; ř. a - zápor, ř. trofé - výživa) - zmenšení buňky, zmenšení počtu buněk nebo normálně vyvinutého orgánu; za fyziologickou atrofii se považuje úbytek funkční tkáně a zmenšo­vání orgánů v procesu stárnutí; atrofie může mít nejrozmanitější příčiny

hypertrofie (ř. hyper - nad, ř. trofé - výživa) - zvětšení, zbyt­nění nadměrný růst orgánu nebo jeho části daný zvětšením buněk (ne jejich zmnožením!)

kolagenóza (colagenosis; collagenum) - pod tento, dnes již zasta­ralý název se zařazují onemocnění zřejmě vyvolané poruchou imu­nitních schopností organismu; jde o onemocnění při kterém se mění složení mezibuněčné amorfní hmoty pojiva; mezi tzv. kolagenózy bývá zařazována revmatická horečka (zánět kloubů a srdeční výs­telky), polyartritida (zánětlivé onemocnění více kloubů) a řada dalších závažných, ale méně častých onemocnění.

luxace (luxatio; luxare - vyklouznout, vymknout) - vykloubení; úplné vysunutí kosti (kostí) z jejich normální polohy

Marfanův syndrom - geneticky podmíněné onemocnění,  které se v  po­pulaci vyskytuje v  poměru 1:10 000. Jde o poruchu syntézy někte­rých typů kolagenu, jehož důsledkem je disproporční růst (delší dolní polovina těla, dlouhé horní končetiny s mimořádně dlouhými - pavoučími prsty), nadměrná  "vůle"  kloubních vazů a pouzder a malá svalová hmota. Někteří jedinci se pro svoji mimořádnou délku končetin uplatňují i ve sportu (volejbal, košíková). Vzhle­dem k tomu, že jde o celkové onemocnění pojiva, postižení umírají v poměrně mladém věku na srdeční a mozkové příhody (krvácení). Časté  poškození  pohybového systému  při  sportu !

osteosarkom (osteosarcoma; ř. osteon - kost, ř. sarcoma - zhoubný nádor) - velmi zhoubný kostní nádor, jehož zdrojem jsou nekoordi­novaně se dělící osteoblasty; postihuje většinou osoby mezi 10 - 25 lety a je obvykle lokalizován v blízkosti kloubních konců dlouhých kostí, rychle metastazuje do plic

synovitis (ř. syn - dohromady, spolu; l. ovum - vejce; synoviální membrána - výstelka kloubu, vnitřní vrstva kloubního pouzdra) - zánět synoviální membrány kloubu provázený hromaděním zánětlivé tekutiny v kloubu


Vyšetření kloubu Nahoru Shrnutí