Anatomie / Obecná anatomie kloubu / Anatomické předpoklady vyšetření kloubu

Anatomické předpoklady vyšetření kloubu

Bez poměrně detailní znalosti anatomické stavby, nelze kloub racionálně vyšetřit. V dalším textu se zatím omezíme na několik obecných zásad, které nevyžadují  detailní  arthrologické znalosti, a na které již obvykle nezbývá místo ve speciálních kapitolách.

Prvním předpokladem vyšetření kloubu je znalost geometrického tvaru artikulujících ploch a schopnost tento tvar pohybově interpretovat. Charakter pohybu v kloubu je dále závislý na velikosti a poměru velikosti kontaktní plochy hlavice a jamky, na pevnosti kloubního pouzdra a na svalové hmotě, která má potenciální pohyb realizovat.

Každý kloub má svůj  pohybový vzorec,  tj. typický směr  a  rozsah pohybu, který je pro daný kloub fyziologický, ale  podle  kterého  také  dochází  k  omezování  pohyblivosti  kloubu  za  pathologických  stavů.

Pohybový vzorec  kloubu  dovoluje při vyšetření  posoudit i  fyziolo­gické limity - fyziologická omezení kloubního pohybu. Chorobné zmenšení rozsahu kloubního pohybu vychází buď přímo z kloubu - tzv. intraartikulární omezení, nebo leží mimo kloub a jde o  ex­traartikulární omezení. K   identifikaci těchto omezení využíváme znalosti stavby kloubních pouzder, znalost úpravy a  průběhu kloubních vazů i  mimokloubních struktur.

Při vyšetření pohybu vycházíme buď  z  aktivně  prováděného  nebo  pa­sivně  vyvolaného pohybu.

Kromě těchto pohybů, existuje v kloubu ještě možnost posunu - tzv. kloubní  vůle (joint play), tj. pohyb, který nedovedeme sami aktivně provést, ale který je základním předpokladem pohybu v kloubu. Jde o pasivně prováděné oddalování kloubních ploch a drobné posuny v nejrozmanitějších směrech, které jsou ve svém rozsahu zcela závislé na tvaru ploch. Je-li v kterémkoliv směru kloubní vůle omezena, dochází i k celkovému omezení aktivní po­hyblivosti kloubu. Získaný nález je podkladem pro další ošetření ve smyslu kloubní mobilizace nebo manipulace. (Viz speciální pří­ručky.)

Při  vyšetření  kloubní  vůle je  nutné vycházet  z  tzv. neutrálního neboli  středního postavení kloubu.

V tomto postavení jsou kloubní vazy i kloubní pouzdro maximálně uvolněny, a napětí  synergních  i  antagonních svalových  skupin  je v  rovnováze. Neutrální poloha je pro každý kloub typická, a bude proto přesně  definována  ve  speciální  části.

Aktivní a pasivní pohyb má svůj rozsah - svůj úhel, který měříme goniometrickými metodami. Standartní metodou pro měření rozsahu pohybů  v jednotlivých  kloubech  je  metoda SFTR (sagittal – frontal – transversal -rotation). Používaná  přístrojová technika a příslušné metodické postupy jsou předmětem zájmu spe­cializovaných oborů, proto  se  jimi  nebudeme  dále  zabývat.


Articulatio Nahoru Slovník