a pojiv

Charakteristika pojiv

Pohybový systém člověka je funkční celek složený ze tří podsysté­mů:

·        opěrného  a  nosného (kosti, klouby a vazy);

·        hybného - efektorového (kosterní svaly), a

·        řídícího - koordinačního (receptory, periferní – centrální  nervstvo).

Biologické a biomechanické vlastnosti jednotlivých podsystémů i chování pohybového systému jako celku, určují především anato­mické a fyziologické vlastnosti tkání, ze kterých se daný systém skládá. Na stavbě pohybového systému se nejvíce podílí pojivová tkáň, svalová tkáň a tkáň nervová.

 

V obecné  histologii  rozlišujeme  pět typů tkání: epitelovou tkáň, pojivovou, svalovou a nervovou tkáň a tělní tekutiny, resp. krev. Epitelové tkáně a krev nepředstavují v pohybovém systému významnější strukturální složku a jsou proto probírány v kapitolách, kde se uplatňují  výrazněji.

Pojivové tkáně - s jistou mírou nadsázky, vytvořily obratlovce. Z obecného hlediska nejsou pojiva jen tkáněmi mechanické opory těla. Zabezpečují také látkovou výměnu, představují energetickou reservu organismu a reprezentují buněčný regenerační potenciál i  pro jiné než pojivové tkáně. U novorozence tvoří mezibuněčná hmota pojiv asi 30% hmotnosti  těla !

 

Pojiva mají v principu jednotný stavební plán - skládají se ze stejných stavebních komponent: buněk a mezibuněčné hmoty.

Mezibuněčná hmota je dvojího druhu: vláknitá  a  amorfní (beztvará). Typickým a společným znakem všech pojiv je přítomnost většího množství mezibuněčné hmoty. Podle zastoupení jednotlivých stavebních složek a podle vlastností amorfní mezibuněčné hmoty rozlišujeme tři typy pojivových tkání:

·        vazivovou  tkáň - vazivo;                                                      

·        chrupavčitou  tkáň - chrupavku,  a

·        kostní  tkáň - kost.

Z  hlediska definice tkání a vymezení pojmu "orgán", i z hlediska jejich dalšího třídění, je nezbytné rozlišovat mezi pojmy : kostní tkáň - kost, chrupavčitá  tkáň - chrupavka, apod.

Kostní tkáň je typem pojivové tkáně a je hlavní složkou kosti. Kost je orgán, tj. útvar složený z řady (nejen pojivových !) tkání. V běžné komunikaci se tyto rozdíly stírají a pro jednoduchost bu­deme proto  zvláště  u  vazivové  a  chrupavčité  tkáně  používat  ozna­čení: vazivo  a  chrupavka.