Anatomie / Funkční anatomie tkání pohybového systému / Komunikační slovník

Komunikační slovník

elektromyografie (EMG; ř. elektro - mající vztah k elektrickému proudu, ř. mys - sval, ř. grafein - psáti) - záznam elektrické aktivity svalu (-lů); vyšetřovací i výzkumná metoda používaná k analýze poruch svalové činnosti i ke kineziologickému rozboru účasti a podílu jednotlivých svalů na realizaci určité pohybové aktivity

hibernace (hibernus – zimní, hibernatio) – přezimování, zimní  spánek  některých  živočichů; v  medicíně   umělé  navození  snížené  tělesné  teploty  u  narkotizovaného  pacienta, cílem  této  umělé  hibernace  je  snížení  látkové  výměny  tkání  u  některých  typů  operačních  výkonů (např.  při  operačních výkonech  na  otevřeném  srdci  v mimotělním  oběhu)

myasthenia gravis (ř. mys - sval, ř. asthenia - slabost) - one­mocnění imunitního systému (tzv. receptorová porucha), které cha­rakterizuje tvorba protilátek blokujících receptory membrány sva­lového vlákna a znemožňující vazbu acetylcholinu; choroba posti­huje především ženy a projevuje se neadekvátní únavností, obtíže­mi při polykání, artikulaci a při pohybech očními bulby; může být postižena i svalovina končetin a dýchací svalstvo; neléčené one­mocnění končí smrtí udušením

myopatie (ř. mys - sval, ř. pathos - choroba) - obecný název pro různá onemocnění svalového systému

rigor  mortis - posmrtná ztuhlost; stav začínající několik minut až hodin po smrti a trvající asi 12 hodin; nástup a vymizení posmrtné ztuhlosti svalů je individuálně velmi variabilní a závisí na stavu organismu v posledních 24 hodinách před smrtí i na tep­lotě okolí; svalová ztuhlost, tj. nemožnost protažení nebo zkrá­cení svalů je vyvolána zástavou látkové výměny svalů po které následuje vytvoření dočasných, ale  dlouhodobých  vazeb mezi  filamenty  aktinu  a  myo­zinu


Svalová vlákna Nahoru Shrnutí