Anatomie / Úvod

Úvod

Pokud v textu nerozumíte nějakému slovu, nevěšte hlavu. Text dává smysl i bez něho.
Jestli text bez tohoto slova smysl nedává, pak by ho nedával ani s ním.

(Cooperův zákon)

 

Úvod je obvykle tou částí textu, kterou většina studentů nečte.

Je jistě možné vynechat i následující řádky. Přesto bych doporučoval věnovat pozornost alespoň závěrečným odstavcům - čtenář v něm nalezne návod, jak s  textem pracovat !

Funkční anatomie není samostatný vědní obor. Představuje jednu z  odnoží aplikované anatomie a reprezentuje didaktický celek vycházející z  funkce tkáně nebo orgánu, a podřizující popis jeho stavby jeho dalšímu funkčnímu uplatnění.

Za poslední desetiletí nejen narostly poznatky o stavbě a funkci těla tak enormním způsobem, že na ně bylo nutné reagovat v celé koncepci didaktiky základních oborů, ale nebývale se rozšířil i počet oborů a specializací, které generují značně odlišné požadavky na výběr anatomických (morfologických) poznatků, než reflektují dosud užívané a často již nedostupné texty. Obsahový, ale i didaktický pohyb v oboru vyžaduje patřičnou reakci nejen v přímé výuce, ale i v obsahu učebnic, které kodifikují pojmový aparát a tedy i vědomostní požadavky vyučovaného oboru.

S pojetím funkční anatomie souvisí i terminologické otázky - užívání mezinárodní (řecko - latinské) anatomické nomenklatury, a v  biomedicínských oborech i použití českého názvosloví. V učebnici je používána verze nomenklatury zavedená čtvrtým vydáním Nomina anatomica (vyd. Excerpta Medica, Amsterdam – Oxford 1977, 1987). Autorovi jsou samozřejmě známé některé nomenklatorické problémy s latinskými novotvary (např. peroneus - peroneus, atd.) i další nedůslednosti oficiální nomenklatury. Proto se v několika případech přidržel vžité terminologie.

S českou anatomickou nomenklaturou se v učebnicích určených především pro nelékařské obory, jednotliví autoři vypořádávají různě. Anatomie člověka je věda o tvaru a stavbě lidského organismu. Anatomická nomenklatura je pouze prostředek komunikace mezi lékaři a zdravotnickými pracovníky, a stále častěji i mezi zdravotníky a pracovníky kontaktních oborů.

Stavět dnes na národních, tj. českých anatomických názvech je nejen věcně nesprávné, ale i neekonomické. Latinu, která byla tisíciletí světovým vědeckým jazykem, vystřídala angličtina. Latinská anatomická nomenklatura má přímou projekci v anglické lékařské tj. i anatomické terminologii, což významně usnadňuje studium anglicky psaných textů, elektronických nosičů a internetu. Také se radikálně změnil přístup k výuce latiny na středních školách, a není problém získat základní jazykové znalosti nutné ke zvládnutí anatomického názvosloví.

Žádné české anatomické názvosloví nikdy nebylo oficiálně přijato !

Pokud někteří autoři publikovali učební texty, slovníky atd. s českým anatomickým názvoslovím, je to jistě záslužný počin, ale jimi používané názvosloví nikoho k ničemu nezavazuje. Pokusil jsem se sice dodržet běžné zvyklosti v překladu latinských a latinsko - řeckých názvů do češtiny, ale v některých případech je lépe český název buď vůbec nezavádět a pouze vysvětlit význam oficiálního nomenklatorního názvu nebo se přidržet třeba i nesprávného, ale vžitého a tedy i jazykově " živého" českého ekvivalentu.

Z principů, které byly stručně naznačeny, vychází obsahová i formální stránka učebnice. Jde o vícestupňový text, určený pro různě zaměřené studijní obory vyšších odborných škol.

Text tištěný standardní velikostí a standardním typem písma je závazný pro všechny studijní směry. Představuje obecný základ každého studijního oboru. Pokud jsou v textu některé názvy, pojmy nebo pojmové vazby zvýrazněny kurzívou nebo tučnou kurzívou, jde o dvojstupňovou didaktickou pomůcku, upozorňující na různý stupeň závažnosti probírané skutečnosti nebo zdůrazňující pojmové třídění.

Text sázený devítibodovým písmem je doplňkový, rozšiřující znalosti a upozorňující na širší souvislosti. Je určený pro zájemce o hlubší porozumění dané problematiky.

Části textu, které uvádí monáda [ jsou koncipovány především pro rehabilitační a fyzioterapeutické obory. Pokud monáda uvádí celou kapitolu, je situace jasná. Uvnitř kapitol platí, že pro fyzioterapeuty je určen text začínající monádou a končící dvouřádkovou mezerou.

Odstavce nebo kapitoly uvedené ¥ logem, jsou určeny pro zájemce o LTV, sportovní medicínu a o sportovní (zátěžové) aplikace.

Pro rychlou orientaci v  textu, ale i pro jeho detailnější strukturaci uvádí symbol počítače : funkční aplikace morfologických poznatků .

Text řeší i nároky na znalost nomenklatury.

Odborné české anatomické názvy (pokud jsou uváděny) jsou sázeny nezvýrazněnou kurzívou, např. bederní pleteň. (Není- li český název vůbec uveden, jde o terminologii natolik „exotickou“, že je naprosto nevhodné ji zavádět - sval bedrokyčlostehenní apod.)

Odborné latinské anatomické názvy jsou vždy tištěny zvýrazněnou kurzívou, např. plexus lumbalis. Jde-li o termín jehož znalost je nezbytná pro všechny studijní směry, je uveden ve formě použité v předchozí větě. Je- li jeho znalost nutná pouze u oborů studia fyzioterapie, je příslušný termín tištěn sice také zvýrazněnou kurzívou, ale v  závorce (ductus pancreaticus major).

Příklady: čtyřhlavý stehenní sval, m. qudriceps femoris – termín je v  české i latinské formě závazný pro jakýkoliv studijní směr. Pyramidová dráha (tractus corticospinalis) - první název je závazný pro všechny studijní směry, druhá část je nezbytná pro studenta fyzioterapie. Pokud je latinský ekvivalent v závorce a je tištěn standardním písmem (barba), jde o výraz jehož znalost není nezbytná, ale v navazujících oborech může být jeho vyhledání užitečné.

( Komunikační slovník představuje doplněk, který poslouží každému, kdo přichází do styku s klinickými obory medicíny, ale pathologické změny v  organismu studuje až v návaznosti na normální anatomii.

Zvláštní kapitolu tvoří texty & Shrnutí uzavírající každou kapitolu. Jde o shrnující pasáže jednotlivých kapitol, které mohou této skupině studentů významně pomoci ve studiu, ale především při opakování látky.

Anatomie je těžký předmět náročný na paměť, prostorovou a tvarovou představivost a soustavnou studijní práci. V  anatomii platí, že teprve ohromná suma faktických vědomostí dovoluje logické a kombinatorní užití získaných poznatků. Učební text a celá koncepce funkční anatomie se snaží rychleji přiblížit fáze pochopení vnitřních souvislostí a poznání logické harmonie morfologických oborů - žádný didaktický přístup ani formální úprava textu, ale nemůže nehradit vlastní a dlouhodobé studium.

Významnou složkou každého morfologického učebního textu je obrazová dokumentace. Vzhledem k  časové i ekonomické únosnosti projektu učebnice funkční anatomie, musela být tato nepochybně významná složka textu, vypuštěna. Mohou ji nahradit anatomické atlasy, internet a CD nosiče obrazů, které jsou běžně dostupné

Každý, kdo začíná se studiem anatomie lidského těla (i když z  něho nikdy nebude lékař), by si měl uvědomit důsledky, které vyplývají z  méně známého zákona: " Chcete-li, aby vaše lehkoatletické družstvo vyhrálo skok vysoký, potřebujete jednoho člověka, který skočí přes dva metry, a ne dva lidi, kteří skočí přes metr." V této větě je zachycen rozdíl mezi univerzitním a neuniverzitním vzděláním, střední a vyšší odbornou školou, vzděláním a nácvikem, intelektuálem a odborníkem na …., atd.


 
 
 

Dylevský, Praha 1999


Nahoru Funkční anatomie tkání