Biomechanika / Dynamika pohybu člověka / Dynamika pohyby soustavy těles

Dynamika pohyby soustavy těles

Základní výuku mechaniky nabízejí tyto webové stránky
Neznáte-li přesně charakteristiku nějaké mechanické veličiny, můžete použít (anglický) slovník.

  • vázaný mechanický systém (VMS), vazba a její význam v dynamice, základní rozklad pohybu, poddajnost segmentů, poddajnost vazby (point rheology - odkaz)
  • silové působení ve VMS, metoda uvolňování (FBD = free body diagram)
  • antropomorfní náhradní systém pohybového aparátu člověka => (odkaz kinematika + poddajnost VMS…..), segmentární koncept (odkaz)
  • Coriolisova síla , C. zrychlení

Newtonovy pohybové zákony viz http://guardian.curtin.edu.au/cga/teach-in/inverse-dynamics.html

Rozklad pohybu: pravidlo k nahrazení obecného absolutního pohybu tělesa (pohyb vzhledem k nehybnému rámu) současnými jednoduššími pohyby. Např. obecný pohyb tělesa rozložený v unášivý pohyb posuvný určený libovolným bodem tělesa, a relativní pohyb druhotný, jenž je rotační kolem téhož bodu (základní rozklad). Současné pohyby musí být takové, aby jejich složením vznikl původní pohyb.

Coriolisova síla: síla vyvozená Coriolisovým zrychlením, pouze tehdy, je-li unášivý pohyb rotační.

Princip uvolnění těles: nahrazení silového účinku kinematických vazeb a uložení tělesa (vazba s rámem a ostatními tělesy soustavy) reakcemi. 

Jsou dvě základní úlohy dynamiky. Přímá úloha – jsou známy silové účinky a vyšetřuje se pohyb dynamické soustavy, inverzní úloha je znám pohyb soustavy a vyšetřují se silové účinky a reakce s okolím.

Pohyb tělesa Nahoru Podmínky rovnováhy