Biomechanika / Dynamika pohybu člověka / Dynamika pohybu tělesa

Dynamika pohybu tělesa

Základní výuku mechaniky nabízejí tyto webové stránky
Neznáte-li přesně charakteristiku nějaké mechanické veličiny, můžete použít (anglický) slovník.

 Mechanické vlastnosti tělesa a soustavy těles vyjadřuje pojem mechanická impedance Z. Inversní vlastnost se nazývá poddajnost (compliance). Je to komplexní vlastnost, která sdružuje dvě komponenty reaktivní (vytvářejí konzervativní komponenty silového pole) - elasticita a hmotnost, a komponentu resistivní (nekonzervativní komponenta, disipace energie, tlumení) – viskozní a suché tření. (Viz obr).

Elasticita je vlastnost, která charakterizuje schopnost při deformaci akumulovat vnější deformační práci v potenciální energii, která dále při následném uvolňovacím pohybu (odlehčení) se mění v energii pohybovou. Takto se chová pružina, proto se užívá pro elasticitu (pružnost) symbol vinuté pružiny. Inversní vlastností je flexibilita.

Hmotnost je vlastnost, která charakterizuje schopnost tělesa při jeho  pohybu  akumulovat svoji kinetickou energii, která dále při následném zastavení, nárazu se mění v deformační práci, resp. deformační energii. Tato vlastnost má vztah k pojmu setrvačnost, setrvačné, resp. inerciální síly (viz. D´Alembertův princip).  Takto se chová každé hmotné těleso, např. koule (symbol).

Pasivní odpory, tření generuje při pohybu síly, které jsou jednak závislé na charakteru pohybu, dále pak na vlastnostech daného prostředí. Jsou příčinou disipace mechanické  energie a  nevratných mechanických dějů.Viskosní tření závisí na viskositě  a rychlosti pohybu interagujících struktur, suché Coulombovo tření na molekulárních a atomárních silách.


Silové pole Nahoru Pohyb soustavy