Biomechanika / Energetický aspekt pohybu člověka / Práce pohybu člověka

Práce pohybu člověka

Základní výuku mechaniky nabízejí tyto webové stránky
Neznáte-li přesně charakteristiku nějaké mechanické veličiny, můžete použít (anglický) slovník.

Mechanická práce: 

Mechanickou práci můžeme definovat jako dráhový účinek síly. Jednotkou je 1 Joule (1 J, rozměr je rozměr je kg.m2.s-2 ). 

K pohybu je třeba vynaložit určitou sílu. Působí-li tato síla po určité dráze, vykoná práci. Mechanická práce je dána skalárním součinem dráhy a síly, tj. síla musí  působit ve směru dráhy. Nejsou-li vektory dráha a síla kolineární a působící síla je konstantní, platí vzorec

W = F . s . cos α,

kde α je úhel mezi vektory dráhy s a síly F (viz obr.).

Obecný vzorec pro mechanickou práci, je-li působící síla F proměnná, je dán vztahem

Mechanický výkon

je definován jako změna práce za jednotku času

P = Δ W / t,

kde Δ W je změna práce a t je čas.

Energie Nahoru Mechanické vlastnosti tkání