Kineziologie / Kineziologická propedeutika / Řízení pohybu / Cortex cerebri

Cortex cerebri

 je u člověka nejvyšším řídícím a integračním centrem. Řídící funkci kůry chápeme ve vztahu k řízení motoriky, autonomních funkcí a ve vztahu k senzitivním funkcím. Integrací rozumíme výkony typu: emocí, paměti, řeči, myšlení, vědomí, motivace, spánku a bdění. (Řídící a integrační funkce mozkové kůry jsou samozřejmě neoddělitelně spojeny s funkcí centrálního nervového systému jako celku.)

Motorická oblast mozkové kůry je z anatomického hlediska typický izokortex, složený ze šesti vrstev neuronů.  Pro izokortex jsou základní dva typy neuronů: pyramidové a hvězdicovité.

Pyramidové neurony mají charakteristický tvar těla s bohatě se větvícím apikálním dendritem, který je orientován kolmo k povrchu kůry. Axony pyramidových neuronů v povrchových vrstvách kůry (II. a III. vrstva) spojují blízké i vzdálenější oblasti kůry, ale kůru neopouštějí. Axony neuronů páté vrstvy vstupují do bílé hmoty hemisfér, a jdou i do velmi vzdálených struktur: do bazálních ganglií, kmene, thalamu, RF, k jádrům hlavových nervů a do míchy (pyramidová dráha !).

Hvězdicovité neurony jsou typické tím, že jejich výběžky se větví v těsné blízkosti neuronálního těla, a jen u větších hvězdicovitých neuronů zasahují axony i do jiných vrstev kůry a do bílé hmoty hemisfér. Hvězdicovité neurony zajišťují především intrakortikální spojení.

 ·        Primární motorická kůra (korové motorické centrum) leží před středovou mozkovou rýhou (sulcus centralis) v gyrus praecentralis. Celá oblast precentrálního gyru se také nazývá hybný nebo motorický, kinestetický analyzátor.

Nejvýznamnější neuronální vrstvou primární motorické kůry je pátá vrstva, která je složená z tzv. Becových pyramidových buněk.

Becovy neurony jsou seřazeny podle vztahu k jednotlivým tělním  článkům a ke svalovým skupinám. Tomuto uspořádání říkáme somatotopická  organizace  kůry.  

Uspořádání neuronů této oblasti nekončí pouze jejich somatotopickým rozložením, ale skupiny neuronů vytvářejí tzv. jádra, řídící určité svalové jednotky. Kolem jader jsou další skupiny neuronů, tzv. pole, která zřejmě mají koordinační  funkce. (Jádra se nepřekrývají, pole ano !) Mezi "dokonalostí" pohybu, přesností řízení a počtem řídících neuronů je úzký vztah. Nejpočetnější jsou neurony řídící svaly jazyka, hrtanu a ruky.

·        Sekundární  a premotorická motorická kůra (doplňková motorická oblast) je uložena před primárním centrem na předním okraji gyrus precentralis, v zadních partiích čelních gyrů a na mediální ploše hemisfery. Somatotopická projekce je v této oblasti kolmá k projekci v primární motorické kůře. Sekundární a primární motorické oblasti spolu velmi úzce spolupracují.

 ¿ Primární motorická kůra je klíčovou strukturou pro řízení úmyslných pohybů. Bez korového motorického centra není možné vykonat úmyslný pohyb !

 

Sekundární a premotorická kůra vyvolává hrubé, méně přesné pohyby.

Pro řízení vědomých, chtěných a úmyslných pohybů jsou nejdůležitější impulzy vycházející především z páté vrstvy neuronů primární, sekundární a premotorické kůry a kůry temenního, týlního a spánkového laloku.

Tyto impulzy jsou vedeny přímou, jednoneuronovou dráhou spojující kůru s páteřní míchou, tzv. pyramidovou dráhou, tractus corticospinalis.

 ¿  Pyramidová dráha jde k jednotlivým segmentům hřbetní míchy. Vlákna dráhy končí synapsemi buď u alfa motoneuronů předních míšních rohů nebo u míšních interneuronů.

Motorická kůra může tedy míšní motoneurony ovlivňovat dvojím mechanismem - přes interneurony Rexedovy zony V - VIII nebo přímou terminací na motoneuronech (zony VII - IX).

Ovlivnění motoneuronů spočívá v tom, že neurony pyramidové dráhy mají excitační vliv na motoneurony flexorů a spíše inhibiční vliv na motoneurony extenzorů.

(Při poškození pyramidové dráhy je nejvíce poškozena funkce ruky - akrální svalstvo (!), a také rehabilitace extenzorových svalových skupin je obtížnější /LTV !/ než skupin flexorů.)

Pyramidová dráha při svém průchodu mozkem vydává vlákna k neuronům corpus striatum, ncl. ruber, ncl. niger, jádrům pontu, RF a k motorickým jádrům hlavových nervů.

Částí pyramidové dráhy, která terminuje u motorických jader hlavových nervů se říká tractus corticobulbaris, a části vláken pro jádra okohybných nervů tractus corticonuclearis.   Těmito odbočkami jsou řízeny příčně pruhované svaly inervované příslušnými motorickými i hlavovými nervy.

Tractus corticospinalis představuje přímý, jednoneuronový systém řízení míšní motoriky. Z motorické kůry vystupují ale i vlákna, která nejsou součástí pyramidové dráhy. Souboru těchto spojů říkáme extrakortikospinální nebo mimopyramidový motorický systém.

Výstupní impulzy motorické kůry jsou vedeny do RF, ncl. ruber a do tekta. Jde o dráhy: tractus corticoreticularis, corticorubralis a corticotectalis. Začátek těchto drah je buď společný s pyramidovou dráhou nebo zahrnuje i zrakové oblasti kůry (tr. corticotectalis). Průběh drah je prakticky totožný s průběhem kortikospinální dráhy, a jejich vlákna terminují u jader RF, neuronů  ncl. ruber a u jader tekta.

 ¿  Nejvýznamnějším spojem extrakortikospinálního systému je dráha kortikoretikulární. Motorická kůra prostřednictvím RF (pokračuje spojem tr. reticulospinalis) ovlivňuje jednak přímo míšní motoneurony, jednak mechanismus gama smyčky.

Kortikotektální dráha ovlivňuje především motoriku hlavy - pohyb hlavy a mimiku. Zjednodušeně lze popsat funkci extrakortikospinálního systému tak, že řídí pomalé a tonické pohyby, zatímco pyramidový systém řídí rychlé a přesné fázické pohyby. Významný je podíl extrakortikospinálního systému na řízení svalového tonu a vzpřímeného postoje.

Pyramidový systém  realizuje  rychlé, přesné, fázické pohyby. Extrakortikospinální systém zabezpečuje  pomalé, hrubé, tonické pohyby.   

Extrakortikospinální systém není izolovaný, samostatný motorický systém. Úmyslné pohyby jsou vždy výsledkem souhry funkcí pyramidového a mimopyramidového systému za účasti okruhů bazálních ganglií a mozečku.   Samozřejmou součástí řízení motoriky je i nepřetržitá analýza informací ze svalových a kloubních proprioreceptorů  a  ze  statokinetického  čidla.

 


Bazální ganglia Nahoru Spec. kineziologie