Kineziologie / Speciální kineziologie / Kineziologie hrudníku a břicha / Svaly břišní stěny

Svaly břišní stěny

tvoří: m. obliquus abdominis externus et internus, m. transversus abdominis, m. rectus abdominis  a  m. quadratus lumborum.

Břišní svaly jsou rozepjaty mezi dolním obvodem hrudníku a horním okrajem pánve. Jde o ploché široké svaly, které se podílejí na tvorbě břišní stěny, účastní se kinetiky páteře, tvorby břišního lisu a dýchání.

M. rectus abdominis je sval uložený v podobě dlouhého a ploché­ho pásu, ventrálně při střední čáře trupu.  

Poznámka: Sval stahuje žebra kaudálně (jde  o výdechový sval) a předklání trup. Při fixaci trupu zdvihá  pánev a zmenšuje tak pánevní sklon; snižuje bederní lordózu. Přímý  břišní  sval  se  podílí na vytváření  břišního břišního  lisu, tj. tlaku svalů břišní stěny na nitrobřišní orgány.

 

¿ Břišní lis je důležitým faktorem pro udržování břišních orgánů  v jejich anatomické poloze. Tlak  na stěny dutých orgánů umožňuje  také  jejich vyprazdňo­vání. Břišní  lis  se  uplatňuje  i při  kašli  a kýchání. Svalová  kontrakce  břišních  svalů  je  v  těchto případech  kombinována  uzávěrem  některých  odstavců  dýchacích cest, čímž  se  výrazně  zvyšuje  tlak  a  rychlost  proudícího  vzduchu.

Boční  břišní  stěnu  tvoří  tři, zdánlivě  homogenní deskovité  svaly, které  jsou sice  souborně  označovány  jako  „svaly břišní  stěny“, ale  jejich  funkční  uplatnění  je  velmi  individuální - jde  totiž o funkčně poměrně  samostatné  svalové  jednotky.

M. obliquus  externus  abdominis je velmi rozsáhlý, plochý sval ležící na povrchu boční břišní stěny.  

Poznámka: Hlavní  funkcí  zevního  šikmého břišního svalu  je flexe páteře a zdvíhání pánve; při oboustranné kontrakci je synergistou m. rectus abdominis. Při unilaterální kontrakci svalu dochází k rotaci trupu na opačnou stranu. Sval  je  součástí  břišního  lisu.

M. obliquus  internus  abdominis je hlouběji uložený velký, plochý sval s opačným průběhem svalových snopců  než  m. obliquus  externus  abdominis.

Svalové  snopce  oddělující  se  a vstupující do tříselného kanálu, nazýváme - spolu s obdobnými snopci příčného břišního svalu, m. cremaster. Sval se u  muže upíná na semenný provazec a svoji kontrakcí reguluje po­lohu varlete (thermoregulace). U ženy  jde  o několik  bezvýznamných  snopců, které se  fixují  na oblý  děložní vaz. 

Poznámka:   Funkce vnitřního  svalu je stejná jako funkce zevního šikmého svalu. Při jednostran­né kontrakci, společně se zevním šikmým svalem rotuje trup na tu­též stranu.

Šikmé  břišní  svaly  tvoří v břišní stěně jakousi "šněrovačku", která při kontrakci stahuje v pase   stěnu do tvaru písmene X. Aponeurotická  vlákna m. obliquus externus abdominis jedné strany totiž přecházejí mezi vlákna m. obliquus internus abdominis druhé strany a naopak. Vzniká tak "škrtící pás" připomínající svoji funkcí  právě šněrovačku. Oba mm. obliqui abdominis jsou proto i významné expirační svaly.

 

M. transversus abdominis   je  nejhlouběji  uložený, velký  a  plochý  sval  břišní stěny.

Poznámka:   Příčný  sval  se účast   činnosti  břišního lisu a  expirace. Při jednostranné kontrakci rotuje trup. Dolní  okraj  svalu  kontroluje v oblasti  tříselného  kanálu napětí  břišní  stěny.

Původní  funkční   postavení  svalů  břišní  stěny, tj. svalů  sloužících  lokomoci  si  do  určité  míry  zachovává  pouze  čtvercový   bederní  sval,  který  bezprostředně  ovládá vzájemnou  polohu  žeber,  páteře  a  pánve.

M. quadratus  lumborum  je  plochý, čtyřúhelníkovitý sval uložený po stranách páteře. 

Poznámka:  Při jednostranné aktivaci svalu  dochází  k lateroflexi (úklonu) páteře. Oboustranná  svalová kontrakce  vyvolává extenzi  bederní páteře a fixaci dva­náctého žebra. Zpevnění  kaudálního  úseku osového skeletu je  nezbytné  pro navazující  kontrolovanou  fixaci  bránice. M. quadratus  lumborum  nastavuje  prostřednictvím  bederní  páteře  přesný stupeň  relaxace  bránice, který  je  nezbytný  pro  pomalou  a přesně  dávkovanou  expiraci  při  řeči  a zpěvu.


M. diaphragma Nahoru Horní končetina