Kineziologie / Speciální kineziologie / Kineziologie páteře / Hrudní a bederní páteř - pohyblivost

Hrudní a bederní páteř - pohyblivost

Anteflexi  hrudní  a  bederní  páteře  provádějí  mm. recti  abdominis.

Pomocnými svaly je m. obliquus externus abdominis a pravý i levý m. psoas major. Pohyb stabilizují flexory kyčelního kloubu.

Neutralizační svaly: přímý sval vždy neutralizuje druhostrannou rotační svalovou složku.

Poznámka: Svalové snopce jsou přerušeny dvěmi až třemi šlachovými pruhy - intersectiones tendinae. U svalnatých osob je přední plocha kontrahovaného svalu, včetně vazivových vložek dobře hmatná.

Anteflexi hrudní a bederní páteře provádějí přímé břišní svaly při současné kontrakci a při fixované pánvi. Je-li naopak fixován začátek svalů (hrudních), mění se při kontrakci sklon pánve. Přímé břišní svaly se spoluúčastní na vzniku břišního lisu a jsou pomocnými výdechovými svaly.

Retroflexi  hrudní  a  bederní  páteře provádějí všechny systémy hlubokých zádových svalů:

Jde o systém spinotransversální, spinospinální a  transversospinální. (Viz předchozí text.) Stabilizačními svaly jsou extenzoři  kyčelního  kloubu.

 

Laterolexi  hrudní a  bederní  páteře provádějí m. quadratus lumborum, m. obliquus abdominis  externus  et  internus  a  hluboké  zádové  svaly.

Pomocným svalem je m. psoas major. Pohyb stabilizují hluboké zádové svaly a mm. intercostales interni.

Neutralizační svaly: stejnojmenné svaly druhé strany omezují rotační tendence.

Poznámka: Při jednostranné kontrakci sval uklání bederní páteř; oboustranná kontrakce je provázena retroflexí bederní páteře. Sval také fixací dvanáctého žebra poskytuje zpevnění pro pístový pohyb bránice. Čtvercový bederní sval je hmatný. Palpaci je nejlépe provádět vsedě, kdy vyšetřovaného vyzveme k provedení flexe v kyčelním kloubu, a na téže straně zároveň paravertebrálně hmatáme pruh kontrahovaného svalu.

Čistou lateroflexi provádí zevní šikmý sval při jednostranné kontrakci, je-li zároveň druhostranným svalem neutralizována rotační složka. Není-li tato stabilizace dostatečná, dochází k rotaci páteře a hrudníku na protilehlou stranu. (Průběh  snopců !) Sval se také účastní vytvoření břišního lisu a lze jej pohmatově vyšetřit při provádění plynulého sedu se současným otáčením trupu.

Vnitřní šikmý sval  se uplatňuje podobně jako zevní  šikmý  sval. Dochází-li k  rotaci trupu  a  hrudníku, jde vzhledem k průběhu snopců (zdola dopředu a vzhůru) o  rotaci  na  stranu aktivního svalu.

 

Rotaci  hrudní  a  bederní  páteře  provádí  m. obliguus  externus  abdominis (opačné strany) a  m. obliguus  internus  abdominis  (stejné strany). (Viz  předchozí  text.)

Pomocnými   svaly  jsou: spinotransversální systém stejné strany a transversospinální systém opačné strany. M. latissimus dorsi opačné strany. Pohyb stabilizují šikmé břišní svaly druhé strany a hluboké zádové  svaly  navozující  retroflexi trupu.

Neutralizační svaly: svaly na   přední straně  trupu a zádové svaly, které  blokují  anteflexi (předklon)  a  retroflexi (záklon).


Krční páteř Nahoru Hrudník a břicho