Kineziologie / Speciální kineziologie / Kineziologie páteře / Krční páteř

Krční páteř

 Anteflexi  krční  páteře  provádějí: m. longus capitis, m. longus colli, m. rectus capitis anterior a  mm. scaleni.

Pomocnými svaly jsou mm. sternocleidomastoidei. Pohyb stabilizují: m. pectoralis major a svaly extendující dolní krční a horní hrudní páteř.

Neutralizační svaly: svaly provádějící anteflexi zároveň neutralizují možný torzní pohyb vznikající převažujícím tahem svalů na jedné straně.

Poznámka: m. longus capitis et coli jsou nepřístupné palpačnímu vyšetření a jen velmi obtižně se vyšetřují pomocí EMG. Jejich funkce je proto odvozována převážně z geometrie začátku, úponu a směru snopců. EMG studie  také prokázaly významný podíl skalenů na dýchacích pohybech (vdechu). M. scalenus anterior  et  medius mohou být vyšetřeny pohmatem při jejich úponu. Vyšetřovaný se hluboce nadechne, a vyšetřující hmatá úpon špičkami prstů, těsně nad klíční kostí a za úponem m. sternocleidomastoideus.

 

Retroflexi  krční  páteře  provádějí: m. trapezius, m. erector trunci (et capitis) a subokcipitální  svaly.

Pomocnými svaly jsou mm. sternocleidomastoidei. Pohyb stabilizují: dolní snopce m. trapezius,  mm. rhomboidei a svaly napřimující krční a bederní páteř.

Neutralizační svaly: svaly provádějící retroflexi zároveň vzájemně neutralizují úklon a rotaci krční páteře.

Poznámka: Kromě retroflexe krční páteře, zvedají horní snopce m. trapezius ramena nahoru, a celý sval má fixační a rotační účinek na lopatku. Při vyřazení je proto vysedlá lopatka a vázne zevní rotace lopatky (zdvihání paže nad horizontálu). Vzhledem k povrchovému uložení, je trapézový sval poměrně dobře přístupný palpačnímu vyšetření. Všechny tři úseky a symetrii pravého a levého svalu (horní, střední a dolní svalové snopce) lze nejlépe vyšetřit při současné kontrakci obou svalů tj. při vzpažení obou horních končetin mírně nad horizontálu, s rameny taženými dozadu a při vzpřímeném držení hlavy.

M. erector  trunci sice  tvoří  svalový  komplex  uložený značně hluboko, lze část svalové hmoty erektoru vyšetřit pohmatem v dolní partii zad, kde se při kontrakci (např. při záklonu trupu na břiše ležící osoby) rýsují oba vzpřimovače jako oblé, protáhlé valy. Jak vyplývá z předchozího textu, není m. erector pouze svalem provádějícím retroflexi krční páteře. Při oboustranné kontrakci zaklání hrudní i bederní páteř (posturální funkce!), a při jednostranné akci páteř uklání a rotuje. Svalové vrstvy m. erector trunci se při atypických pohybech (úklon spojený s rotací !) po sobě posouvají, a střihovým mechanismem "stlačují" větve míšních nervů, které sval téměř kolmo prorážejí.

Subokcipitální svaly - podobně jako předchozí svalové skupiny, nejsou jednofunkční svaly. Kromě retroflexe krční páteře, zajišťují subokcipitální svaly úklon a rotace hlavy a atlasu.

 

Lateroflexi  krční  páteře provádějí jednostranně se kontrahující svaly, které jinak zabezpečují anteflexi a retroflexi krční páteře: m. longus capitis et colli, m. rectus capitis anterior, mm. scaleni, m. sternocleidomastoideus, m. trapezius a všechny systémy hlubokých zádových svalů. (Viz předchozí text).

Stabilizačními svaly jsou  mm. rhomboidei  svaly  na  rozhranní krční a hrudní páteře.

 

Rotaci krční páteře  provádějí: m. sternocleidomastoideus (opačné strany), svaly spinotransversálního systému (stejné strany) a svaly transversospinálního systému (opačné strany).

Pomocnými svaly jsou mm. scaleni (stejné strany) a m. trapezius (stejné strany). Pohyb stabilizují: mm. rhomboidei a svaly na přechodu hrudní a bederní páteře.

Neutralizační svaly: stejnojmenné druhostranné svaly ruší rotační tahovou složku aktivních svalů.

Poznámka: Sval má část svého úponu před a část po úponu za osou kývavého pohybu v atlantookcipitálním spojení. Pro pohyb je tedy významné, jestli se kontrahují spíše přední nebo spíše zadní svalové snopce. Výčet funkcí m. sternocleidomastoideus je proto poměrně složitý: oboustranná kontrakce - zadní snopce provádějí retroflexi hlavy; přední snopce anteflexi; celý sval sune hlavu dopředu (předsun).

Jednostranná kontrakce - rotace hlavy na stranu aktivovaného svalu.


Kraniovertebrální spojení Nahoru Hrudní a bederní páteř