Rehabilitační inženýrství / Úvod

Úvod

Tato kapitola Kompendia se zabývá interdisciplinární problematikou, která se sjednocuje za účelem splnění požadavků, které mají osoby s trvalým či dočasným poškozením pohybového systému. Cílem je umožnit těmto osobám kvalitní životní podmínky ve všech oblastech života (pracovní, sociální, mobilita, soběstačnost a sebeobsluha, sportovní vyžití aj.). Spojuje tak čistě teoretické znalosti z oblasti především anatomie, fyziologie a biofyziky, které jsou vhodně aplikovány do praxe a života postižených osob. Velice často se využívají přístroje či pomůcky, při jejichž vývoji a individuálních úpravách je nutná znalost fyzikálních (mechanika, elektrotechnika aj.), chemických (materiály, dezinfekce aj.) a sociálních zákonitostí a pravidel.

Jednou z možných definic je: "Rehabilitační inženýrství je interdisciplinární obor zabývající se komplexním vybavením osoby se zdravotním postižením takovými pomůckami, které jí umožní plnější resocializaci (v plném smyslu tohoto slova a se všemi aspekty - i zdravotními) při dodržení optimálního stupně vynaložených prostředků. Používá tedy nástroje nejen z oborů technických a medicínských, ale i ekonomických." 

Následující text se snaží dotknout celé řady oblastí, které je možné zahrnout pod společným názvem Rehabilitační inženýrství. Úzce související samostatné obory jsou především: fyzioterapie a její zaměření na fyzikální terapii, ortotika a protetika, biomechanika, ergonomie. 
Není možné v tomto textu plně informovat o celém spektru problematiky a zároveň do dostatečné odborné hloubky. Proto využíváme odkazů na jiné internetové stránky, kde můžete získat požadované informace, případně najít kontakty na pracoviště, která se danou problematikou plně zabývají.Nahoru Sociální aspekt